Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024
22.2 C
Kastoria

  Πως χορηγείται το στεγαστικό επίδομα στους σπουδαστές ΔΙΕΚ

  spot_img
  spot_img

  Αριθμ. K5/104224 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4634/02.09.2022
  Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
  αποφασίζουμε:

  Άρθρο 1
  Πεδίο Εφαρμογής

  Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ.

  Άρθρο 2
  Δικαιούχος
  Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο καταρτιζόμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
  Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο καταρτιζόμενος.
  Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο καταρτιζόμενος εφόσον:
  α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
  β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
  γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, ή
  δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

  Άρθρο 3
  Όροι και προϋποθέσεις
  1. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή.

  2. Ο καταρτιζόμενος πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
  Ως πόλη φοίτησης θεωρείται ο δήμος της έδρας του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ή του τμήματος/παραρτήματος στο οποίο έχει εγγραφεί και φοιτά ο καταρτιζόμενος. Στην περίπτωση που ο καταρτιζόμενος πραγματοποιεί την Πρακτική Άσκηση, τότε ως πόλη φοίτησης θεωρείται η πόλη της έδρας του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. όπου είναι εγγεγραμμένος, και όχι του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. που τυχόν εποπτεύει την Πρακτική Άσκηση.
  Αν ο καταρτιζόμενος κατά τη διάρκεια του έτους έχει φοιτήσει σε διαφορετικά Δημόσια Ι.Ε.Κ., τότε ως πόλη φοίτησης θεωρείται η πόλη του πιο πρόσφατου Δημοσίου Ι.Ε.Κ.
  Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες εντός του Εκπαιδευτικού Έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.

  3. Οι γονείς του καταρτιζόμενου ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87) Στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ.) δεν προσμετρώνται τα ημιτελή κτίσματα.

  4. Οι καταρτιζόμενοι των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτηση στα δύο (2) εξάμηνα του εκπαιδευτικού έτους για το οποίο αιτούνται το επίδομα, εκτός από το πρώτο έτος για το οποίο απαιτείται μόνο Βεβαίωση Φοίτησης για το Α και Β εξάμηνο. Για την περίοδο της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται Βεβαίωση Ολοκλήρωσης/Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 2, της υπό στοιχεία Κ5/97484/5-8-22021 (Β’ 3938) κοινής υπουργικής απόφασης.

  5. Το επίδομα χορηγείται για το διάστημα φοίτησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και βεβαιώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. [άρθρο 14, της υπό στοιχεία Κ5/160259/8-12-2021 (Β’5837) απόφασης] και στο εδάφιο 3, άρθρο 2 της υπ’ αρ. K5/97484/2021 (Β’ 3938) κοινής υπουργικής απόφασης.

  6. Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους καταρτιζόμενους μιας οικογένειας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ως άνω προϋποθέσεις.

  7. Δεν δικαιούνται να λάβουν το στεγαστικό επίδομα:
  α) Όσοι καταρτιζόμενοι είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή είναι κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  β) Όσοι καταρτιζόμενοι έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισής τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και βεβαιώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. [άρθρο 14, της υπό στοιχεία Κ5/160259/8-12-2021 (Β’5837) απόφασης].

  Άρθρο 4
  Διαδικασία χορήγησης στεγαστικού επιδόματος
  Οι αιτήσεις για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε Εκπαιδευτικό Έτος, υποβάλλονται εντός προθεσμίας, από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους εκτός εάν άλλως ορισθεί με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο καταρτιζόμενος για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) και κάτοχος Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.

  Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που υλοποιεί και υποστηρίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  1. Διαδικασία
  Ο σύμφωνα με το άρθρο 2 δικαιούχος, υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, σύμφωνα με το Παράρτημα Α, «Καταγραφή διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης», χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του – διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

  α) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του καταρτιζόμενου,
  β) εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του καταρτιζόμενου και του/της έτερου γονέα (σε περιπτώσεις διαζευγμένων, θανόντων ή άγαμων γονέων, το αντίστοιχο πεδίο παραμένει κενό) ή εάν δικαιούχος είναι ο καταρτιζόμενος μόνο το Α.Φ.Μ. του/της συζύγου του αν υφίσταται,
  γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,
  δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, email).

  Τα δηλωθέντα στοιχεία των α, β, γ ελέγχονται ηλεκτρονικά από τα διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το Παράρτημα Β, «Τεχνικές Προδιαγραφές εγκεκριμένες από την ΑΑΔΕ». Σε περίπτωση που κάποια από τα δηλωθέντα στοιχεία δεν μπορούν να ελεγχθούν ηλεκτρονικά, ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει αποκλειστικά στη γραμματεία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία και θα υποδεικνύονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Η Διοίκηση του Ι.Ε.Κ., ελέγχει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και βεβαιώνει την αποδοχή ή μη των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση.

  2. Επεξεργασία της αίτησης
  Η επεξεργασία της αίτησης και η έγκριση της καταβολής του επιδόματος, γίνεται με βάση:
  α) τα υπευθύνως δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία,
  β) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία,
  γ) τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.
  Εάν, μετά την επεξεργασία της αίτησης, προκύψει ότι πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η αίτηση γίνεται δεκτή. Σε περίπτωση που δεν προκύψει η πλήρωση κάποιου κριτηρίου χορήγησης του επιδόματος, η αίτηση απορρίπτεται.
  Εφόσον μία αίτηση απορριφθεί υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης επανεξέτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.
  Η οριστική υποβολή της αίτησης υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.
  Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η επαλήθευση των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος όπως εμφανίζονται στη ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αίτησης του δικαιούχου, πραγματοποιείται από το αρμόδιο Δημόσιο Ι.Ε.Κ., στο οποίο φοιτά ο καταρτιζόμενος.
  Μετά τον έλεγχο, η διεύθυνση του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. εκδίδει απόφαση στην οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των κριτηρίων από τον εκάστοτε δικαιούχο. Η απόφαση του Δημοσίου Ι.Ε.Κ., η υπεύθυνη δήλωση και ο πίνακας των δικαιούχων υποβάλλονται προς έγκριση της σχετικής δαπάνης στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την έκδοση της απόφασης από την Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, δεν χρειάζονται τα δικαιολογητικά παρά μόνο η απόφαση του αρμοδίου Δημοσίου ΙΕΚ, η υπεύθυνη δήλωση και ο πίνακας των δικαιούχων. Ο πλήρης φάκελος κατατίθεται, ελέγχεται και τηρείται στο Δημόσιο ΙΕΚ. Η γραμματεία και η Διοίκηση του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. δεν φέρει ευθύνη για τις διασταυρώσεις των στοιχείων και τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών ελέγχων που έγιναν από τα εμπλεκόμενα Πληροφοριακά Συστήματα.

  Άρθρο 5
  Έλεγχος Κριτηρίων – Δικαιολογητικά
  Α. Για τον χαρακτηρισμό του καταρτιζόμενου ως δικαιούχου, ο έλεγχος των κριτηρίων διενεργείται, ανάλογα με την περίπτωση ως εξής:
  α) Ο καταρτιζόμενος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς: υποβάλλεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στη γραμματεία του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ.
  β) Οι γονείς του καταρτιζόμενου είναι κάτοικοι εξωτερικού: υποβάλλεται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του καταρτιζόμενου στη γραμματεία του αρμόδιου Ι.Ε.Κ.
  γ) Ο καταρτιζόμενος είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών: Ο έλεγχος διασταύρωσης χρονολογίας γέννησης γίνεται από το Μητρώο Φυσικών Προσώπων της ΑΑΔΕ.
  δ) Ο καταρτιζόμενος είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167): διασταυρώνεται μέσω διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α’ 159).

  Β. Για τη χορήγηση του επιδόματος, ο έλεγχος των κριτηρίων και η υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών έχει ως εξής:

  α) Οικογενειακό εισόδημα: ελέγχεται το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α’ 159). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο έλεγχος (μη εκκαθάριση της δήλωσης κ.λπ.) η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και επανεξετάζεται με την ίδια διαδικασία μετά την παρέλευση τριμήνου.
  Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ο καταρτιζόμενος και δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση – θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής – στη γραμματεία του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ.
  Ειδικά στην περίπτωση καταρτιζόμενων που καθίστανται δικαιούχοι επειδή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού και μόνο εξαιτίας του λόγου αυτού, ο αιτών καταρτιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει στη γραμματεία του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο εισόδημα και στην περιουσιακή του κατάσταση, τόσο του ιδίου όσο και των γονέων του ή του γονέα τον οποίο βαρύνει, αν οι γονείς του είναι διαζευγμένοι ή είναι άγαμος-η ή έχει αποβιώσει ο ένας γονέας, τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα και η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη.
  Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου. Η επαλήθευση των σχετικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος πραγματοποιείται από τη διοίκηση του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών η οποία, διά του νόμιμου εκπροσώπου του, θα εκδίδει σχετική υπεύθυνη δήλωση περί της πλήρωσης των κριτηρίων από τον εκάστοτε δικαιούχο.

  β) Ο καταρτιζόμενος δεν είναι κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή τίτλου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν λαμβάνει για την ίδια περίοδο κανενός είδους Στεγαστικό επίδομα: δηλώνεται υπεύθυνα από τον αιτούντα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής του αίτησης.

  γ) Μη υπέρβαση του προβλεπόμενου, από τον Κανονισμό Λειτουργίας, χρονικού ορίου εξαμήνων φοίτησης και επιτυχής ολοκλήρωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3, ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ).

  δ) Μισθωτήριο συμβόλαιο: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α’ 159).
  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικός έλεγχος ηλεκτρονικά, προσκομίζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο στη γραμματεία του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. για τη διενέργεια ελέγχου. Εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή τα οριζόμενα στην παρ. α της περ. Β της παρούσας σχετικά με την επαλήθευση των σχετικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος από τη διοίκηση του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. μετά τον έλεγχο των σχετικών προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.
  Σε περίπτωση διαμονής σε πανσιόν ή ξενοδοχείο προσκομίζεται βεβαίωση παραμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.
  Η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο που βρίσκεται στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο με αυτόν της πόλης σπουδών του καταρτιζόμενου. Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένων και περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από 20 χιλιόμετρα, θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα.
  Αν ως μισθωτής εμφανίζεται ο/η αδελφός/ή του καταρτιζόμενου ή ο γονέας τον οποίο δεν βαρύνει ο καταρτιζόμενος (σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων) και δεν επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική επαλήθευση, το κριτήριο εγκρίνεται από τη γραμματεία του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. στην οποία υποβάλλεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ότι συναινεί στη χορήγηση του επιδόματος. Εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή τα οριζόμενα στην παρ. α της περ. Β της παρούσας σχετικά με την επαλήθευση των σχετικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος από τη διοίκηση του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. μετά τον έλεγχο των σχετικών προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.
  Σε περίπτωση συγκατοίκησης καταρτιζόμενων για να χορηγηθεί το επίδομα, θα πρέπει ο καταρτιζόμενος ή ο δικαιούχος γονέας να εμφανίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
  Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος έχει μετεγγραφεί στη διάρκεια του έτους, τότε στη συνολική εξάμηνη διάρκεια της μίσθωσης, συνυπολογίζεται και η τυχόν μίσθωση κατοικίας στην πόλη του προηγούμενου Δημόσιου Ι.Ε.Κ. εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, με την προσκόμιση του σχετικού μισθωτηρίου στη γραμματεία του αρμόδιου Δημόσιου Ι.Ε.Κ.

  ε) Μη πλήρης κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας του καταρτιζόμενου ή των γονέων του στην πόλη σπουδών του: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α’ 159), όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης. Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένων και περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από 20 χιλιόμετρα, θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα.

  στ) Οι γονείς του καταρτιζόμενου ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87)): ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση- διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α’ 159).
  Στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ.) δεν προσμετρώνται κτίσματα που έχουν δηλωθεί στη δήλωση Ε9 ως ημιτελή, βοηθητικοί χώροι ή αποθήκες.
  Σε περίπτωση που από τον ηλεκτρονικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρείται το περιουσιακό κριτήριο και ο αιτών έχει δηλώσει ότι διαθέτει κατοικία που βρίσκεται σε Δήμο ή δημοτική ενότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, υποβάλλεται έντυπη βεβαίωση από το Δήμο που αφορά στον πληθυσμό, καθώς και δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Ε9) τρέχοντος έτους των συμπεριλαμβανομένων ΑΦΜ της αίτησης, (δηλαδή του δικαιούχου και των γονέων του όταν πρόκειται για δικαιούχο γονέα καταρτιζόμενου ή του δικαιούχου καταρτιζόμενου και της συζύγου του όταν πρόκειται για δικαιούχο καταρτιζόμενο), στη γραμματεία του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. για τη διενέργεια ελέγχου. Εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή τα οριζόμενα στην παρ. α της περ. Β της παρούσας σχετικά με την επαλήθευση των σχετικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος από τη διοίκηση του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. μετά τον έλεγχο των σχετικών προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.
  Αναλυτικά στοιχεία περιουσιακής κατάστασης (τόσο για την Ελλάδα, όσο και για το εξωτερικό) υποβάλλονται επίσης στην περίπτωση που οι γονείς του καταρτιζόμενου είναι κάτοικοι εξωτερικού. Εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή τα οριζόμενα στην παρ. α της περ. Β της παρούσας σχετικά με την επαλήθευση των σχετικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος από τη διοίκηση του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. μετά τον έλεγχο των σχετικών προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.

  ζ) Μόνιμη κατοικία του καταρτιζόμενου ή των γονέων του: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α’ 159). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικός έλεγχος ηλεκτρονικά, προσκομίζεται έντυπη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον αντίστοιχο Δήμο, το τελευταίο εκκαθαριστικό ή άλλο κατάλληλο δικαιολογητικό, στο οποίο να αποτυπώνεται σαφώς η μόνιμη κατοικία του δικαιούχου, στη γραμματεία του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή τα οριζόμενα στην παρ. α της περ. Β της παρούσας σχετικά με την επαλήθευση των σχετικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος από τη διοίκηση του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. μετά τον έλεγχο των σχετικών προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.
  Ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από τη γραμματεία του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Ο αιτών υποχρεούται κατά την υποβολή της αίτησής του, και σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη, ή μη αληθή στοιχεία καταχωρημένα στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να προβεί σε ενέργειες για την διόρθωσή τους πριν την επεξεργασία τους από τα εν λόγω συστήματα.

  Άρθρο 6
  Διαδικασία Καταβολής Στεγαστικού Επιδόματος
  Η διαδικασία καταβολής του επιδόματος έχει ως εξής:

  α) Η Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αποστέλλει την έγκριση της δαπάνης, την απόφαση του Δημοσίου Ι.Ε.Κ., την υπεύθυνη δήλωση και τους πίνακες των δικαιούχων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
  β) Η καταβολή του στεγαστικού επιδόματος θα πραγματοποιηθεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δυνάμει των διατάξεων της υπό στοιχεία Κ1/177337/30-12-2020 υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: ΩΓΘΓ46ΜΤΛΗ-ΗΝΖ) «Ανάθεση εκτέλεσης υποέργων διαχείρισης των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και σύμφωνα με την παρ. Α, εδάφιο 3 της παραπάνω υπουργικής απόφασης με την πίστωση του ποσού στον αναγραφόμενο λογαριασμό (ΙΒΑΝ) του κάθε δικαιούχου, καθώς αφορά εκπαιδευτική δαπάνη των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως εκάστοτε ισχύει.
  Η αξίωση του καταρτιζόμενου υπόκειται στον εκάστοτε οριζόμενο χρόνο παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου. Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία.

  Άρθρο 7
  Αιτήσεις επανεξέτασης
  Αίτηση επανεξέτασης μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε αιτείται του στεγαστικού επιδόματος, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση του απορριπτικού αποτελέσματος, το οποίο προέκυψε είτε από τον ηλεκτρονικό έλεγχο, είτε από τον έλεγχο που διεξάγεται στη γραμματεία του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται έντυπα προς τη γραμματεία του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος.
  Η γραμματεία του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για την εξέταση της αίτησης επανεξέτασης, η οποία και εξετάζεται από την διοίκηση του Δημοσίου Ι.Ε.Κ.

  Άρθρο 8
  Προστασία προσωπικών δεδομένων
  1. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Στεγαστικό Επίδομα, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ), καθώς και με τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

  2. Ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ορίζεται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του «υπεύθυνου επεξεργασίας» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζει τους σκοπούς, τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, τη νομική βάση της επεξεργασίας αυτής, την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων καθώς και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων αυτών.

  3. Η ΑΑΔΕ ενεργεί ως αυτοτελώς υπεύθυνη επεξεργασίας για την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων για την πιστοποίηση φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και τον έλεγχο πλήρωσης μέρους των κριτήριων χορήγησης, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 3,4,5, καθώς και στα Παραρτήματα Α και Β.

  4. Ως «εκτελούσα την επεξεργασία» στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ορίζεται η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της «εκτελούσας την επεξεργασία», σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – «υπεύθυνος επεξεργασίας» – και σύμφωνα με τις εντολές και τις κατευθύνσεις αυτής.

  5. Η νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, την ΑΑΔΕ και την ΕΔΥΤΕ ΑΕ και τα νομίμως εντεταλμένα όργανα αυτών, αποσκοπεί στην εφαρμογή και τήρηση των κανόνων, οι οποίοι διέπουν τη δράση, διενεργείται για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, την άσκηση δημόσιας εξουσίας και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  6. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στο ΠΣ της δράσης κατόπιν της αίτησης πιστοποίησης και της καταχώρησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών του δικαιούχου, ο οποίος υπέχει αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια τους.

  7. Η χρονική διάρκεια τήρησης των υποβαλλόμενων στοιχείων στο ΠΣ της δράσης καθορίζεται ρητά δέκα (10) έτη μετά την ολοκλήρωση της δράσης.

  Τα Παραρτήματα Α και Β αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Καταγραφή διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.
  Πρόσβαση στην εφαρμογή:
  Δικαίωμα υποβολής αίτησης Στεγαστικού Επιδόματος έχουν μόνο οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του συστήματος TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου ο δικαιούχος δηλώνει τα στοιχεία εισόδου (username και password) που διαθέτει στο TAXIS. Με την καταχώρηση των στοιχείων εισόδου του, ο δικαιούχος εξουσιοδοτεί την εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος να προσπελάσει στοιχεία που τηρούνται για αυτόν στο Μητρώο της ΑΑΔΕ (Όνομα και επώνυμο, ΤΚ, πόλη και νομός της διεύθυνσης της κύριας κατοικίας του, έτος γέννησης, καθώς και εάν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος χώρας της ΕΕ).
  Δημιουργία και υποβολή Αίτησης:
  Ο δικαιούχος γονέας ή κηδεμόνας, στην αίτηση Στεγαστικού Επιδόματος που δημιουργεί για έναν καταρτιζόμενο, εξαρτώμενο μέλος του, καταχωρεί τα εξής στοιχεία:
  • Τον Α.Μ.Κ.Α. του καταρτιζόμενου
  • Τον ΑΦΜ του καταρτιζόμενου
  • Τον ΑΦΜ του ετέρου γονέα του καταρτιζόμενου (σε περιπτώσεις διαζευγμένων, θανόντων ή άγαμων γονέων, το αντίστοιχο πεδίο παραμένει κενό)
  • Τον κωδικό μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας που μισθώνει ο καταρτιζόμενος
  Ο δικαιούχος καταρτιζόμενος, στην αίτηση Στεγαστικού Επιδόματος που δημιουργεί για τον εαυτό του, δηλώνει τα εξής στοιχεία:
  • Τον Α.Μ.Κ.Α. του
  • Τον κωδικό μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας που μισθώνει
  Η εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος με βάση τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. που δηλώθηκε, αντλεί τα ακόλουθα στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:
  • Ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου
  • AMΚΑ του καταρτιζόμενου
  • Δημόσιο Ι.Ε.Κ. φοίτησης του καταρτιζόμενου την στιγμή υποβολής της αίτησης
  • Πόλη φοίτησης (ο Καλλικρατικός δήμος όπου ανήκει το Δ.Ι.Ε.Κ. φοίτησης είτε πρόκειται για την έδρα είτε για
  το τμήμα/παράρτημα) – Εκπαιδευτικά Κριτήρια και με βάση τον κωδικό μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας που μισθώνει ο καταρτιζόμενος, αντλεί από το πληροφοριακό σύστημα Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της ΑΑΔΕ:
  • Την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια της μίσθωσης
  • Την πόλη και το νομό της μισθωμένης κατοικίας
  Στο τελευταίο βήμα της αίτησης, ο δικαιούχος βλέπει συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στην αίτηση και δηλώνει υπεύθυνα ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής της δράσης.
  Εμφάνιση στο δικαιούχο των αποτελεσμάτων της αίτησής του:
  Με την υποβολή της αίτησης, στέλνονται στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο δικαιούχος. Η ΑΑΔΕ, με βάση τις εφαρμογές διαλειτουργικότητας που περιγράφονται στο Παράρτημα Β στέλνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος τα δεδομένα των ελέγχων της.
  Η εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος επεξεργάζεται τα ληφθέντα στοιχεία των ελέγχων της ΑΑΔΕ και εμφανίζει στο δικαιούχο ποια από τα ακόλουθα κριτήρια της δράσης πληρούνται, με βάση τους αυτόματους ελέγχους που μπόρεσε να πραγματοποιήσει:
  (α) Κριτήρια στην περίπτωση αίτησης γονέα/κηδεμόνα για εξαρτώμενο μέλος του:
  • Ο καταρτιζόμενος είναι δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος στην φορολογική δήλωση του δικαιούχου.
  • Η μόνιμη κατοικία του δικαιούχου δεν βρίσκεται στην πόλη σπουδών του.
  • Τηρείται το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος, με βάση την δήλωση του προηγούμενου φορολογικού έτους.
  • Τηρούνται τα περιουσιακά κριτήρια της δράσης, όσον αφορά στην κυριότητα κατοικιών από τον καταρτιζόμενο και τους γονείς του στην πόλη σπουδών του καταρτιζόμενου.
  • Τηρούνται τα περιουσιακά κριτήρια της δράσης, που αφορούν τη συνολική ακίνητη περιουσία του καταρτιζόμενου και των γονέων του.
  • Τηρούνται τα κριτήρια της δράσης, ως προς το ποιος εμφανίζεται ως ενοικιαστής της μισθωμένης κατοικίας.
  • Τηρούνται τα κριτήρια της δράσης, ως προς την τοποθεσία της μισθωμένης κατοικίας σε σχέση με την πόλη σπουδών του καταρτιζόμενου.
  (β) Κριτήρια στην περίπτωση αίτησης καταρτιζόμενου που είναι ο ίδιος δικαιούχος:
  • Ο δικαιούχος – καταρτιζόμενος είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης.
  • Η μόνιμη κατοικία του δικαιούχου δεν βρίσκεται στην πόλη σπουδών του.
  • Τηρείται το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος, με βάση την δήλωση του προηγούμενου φορολογικού έτους.
  • Τηρούνται τα περιουσιακά κριτήρια της δράσης, όσον αφορά στην κυριότητα κατοικιών από το δικαιούχο- καταρτιζόμενο στην πόλη σπουδών του.
  • Τηρούνται τα περιουσιακά κριτήρια της δράσης, που αφορούν στη συνολική ακίνητη περιουσία του δικαιούχου- καταρτιζόμενου.
  • Τηρούνται τα κριτήρια της δράσης, ως προς το ποιος εμφανίζεται ως ενοικιαστής της μισθωμένης κατοικίας.
  • Τηρούνται τα κριτήρια της δράσης, ως προς την τοποθεσία της μισθωμένης κατοικίας σε σχέση με την πόλη σπουδών του καταρτιζόμενου.
  Ενημέρωση του δικαιούχου για τις επόμενες ενέργειές του.
  Μετά την υποβολή της αίτησης, η εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος ενημερώνει τον δικαιούχο:
  1) Για τα αποτελέσματα των αυτόματων ελέγχων, με βάση τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει στην αίτηση.
  2) Για τα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά που απαιτείται να προσκομίσει στην γραμματεία του αρμόδιου Ι.Ε.Κ. του καταρτιζόμενου, προκειμένου:
  α) να τεκμηριώσει στοιχεία που έχει δηλώσει στην αίτησή του,
  β) να αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια στα οποία η
  αυτόματη απάντηση της εφαρμογής ήταν αρνητική.
  3) Ότι θα ακολουθήσει από την γραμματεία του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. του καταρτιζόμενου έλεγχος για το κριτήριο φοίτησης της δράσης (δηλαδή, ότι ο καταρτιζόμενος έχει επιτυχή φοίτηση στα δύο (2) εξάμηνα του έτους κατάρτισης για το οποίο αιτείται το επίδομα).
  Ενημέρωση του δικαιούχου για την πορεία αξιολόγησης της αίτησης.
  Ο δικαιούχος ενημερώνεται από την γραμματεία του αρμόδιου Δημοσίου ΙΕΚ για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησης που έχει υποβάλει.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές εγκεκριμένες από την ΑΑΔΕ
  Για την πρόσβαση στην εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος θα γίνεται πιστοποίηση του δικαιούχου μέσω του Open Authentication της ΑΑΔΕ, με τα διαπιστευτήρια που έχει ο δικαιούχος στο TaxisNet. Μετά την επιτυχή είσοδο του χρήστη, το Μητρώο της ΑΑΔΕ επιστρέφει στην εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος τον ΑΦΜ και το Ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
  Τα στοιχεία που δηλώνει ο δικαιούχος στην αίτηση του θα ελέγχονται με τη χρήση των ακόλουθων επτά (7) Εφαρμογών Διαλειτουργικότητας (ΕΔ) που παρέχει η ΑΑΔΕ στην εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος:
  ΕΔ-1: Στοιχεία μητρώου ενός ΑΦΜ
  Στην ΑΑΔΕ αποστέλλεται ο ΑΦΜ ενός φυσικού προσώπου και η ΑΑΔΕ επιστρέφει τα εξής στοιχεία μητρώου για αυτό: Όνομα και επώνυμο, ΤΚ, πόλη και νομός της διεύθυνσης της κύριας κατοικίας του, έτος γέννησης, καθώς και εάν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος χώρας της ΕΕ. ΕΔ -2: Επιβεβαίωση εξαρτώμενου τέκνου σε Φορολογική Δήλωση
  Στην ΑΑΔΕ αποστέλλονται τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ Γονέα, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του καταρτιζόμενου, φορολογικό έτος και η ΑΑΔΕ απαντά εάν στην φορολογική δήλωση του ΑΦΜ Γονέα για το δοθέν φορολογικό έτος, ο ΑΦΜ ή ο ΑΜΚΑ του καταρτιζόμενου εμφανίζεται στα εξαρτώμενα τέκνα.
  ΕΔ -3: Επιβεβαίωση υπόχρεου σε φορολογική δήλωση και μη εξαρτώμενου
  Στην ΑΑΔΕ αποστέλλονται ο ΑΦΜ καταρτιζόμενου και το φορολογικό έτος και η ΑΑΔΕ απαντά εάν με βάση τη φορολογική δήλωση του ΑΦΜ αυτού για το δοθέν φορολογικό έτος, ο κάτοχος του ΑΦΜ έχει υποβάλει φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται προστατευόμενο (εξαρτώμενο) τέκνο με βάση το εισόδημα του.
  ΕΔ-4: Επιβεβαίωση του Εισοδηματικού Κριτηρίου για το Οικογενειακό εισόδημα
  Στην ΑΑΔΕ αποστέλλονται ο ΑΦΜ δικαιούχου και το φορολογικό έτος και η ΑΑΔΕ απαντά εάν στη φορολογική δήλωση του ΑΦΜ για το δοθέν φορολογικό έτος ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια της δράσης, εάν δηλαδή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων του, από κάθε πηγή.
  Για τον υπολογισμό αυτό η ΑΑΔΕ αθροίζει και το εισόδημα από κάθε εξαρτώμενο τέκνο της φορολογικής δήλωσης του δοθέντος ΑΦΜ, εφόσον εντοπίσει ότι το εξαρτώμενο τέκνο έχει αυτοτελή φορολογική δήλωση για το δοθέν φορολογικό έτος.
  Σε περίπτωση που το εξαρτώμενο τέκνο έχει συμπληρώσει στη δήλωσή του «εξαρτώμενα μέλη» δηλαδή σύζυγο και τέκνα, δεν θα επιστρέφεται το εισοδηματικό κριτήριο αλλά ένδειξη μη υπολογισμού του εισοδηματικού κριτηρίου.
  ΕΔ -5: Περιουσιακό Κριτήριο κυριότητας κατοικίας στην πόλη φοίτησης
  Στην ΑΑΔΕ αποστέλλονται τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ του δικαιούχου, ΑΦΜ του καταρτιζόμενου, ή ΑΦΜ του ετέρου γονέα του καταρτιζόμενου (σε περιπτώσεις διαζευγμένων, θανόντων ή άγαμων γονέων, το αντίστοιχο πεδίο παραμένει κενό), πόλη σπουδών και φορολογικό έτος. Η ΑΑΔΕ ελέγχει εάν κατά την έναρξη του φορολογικού έτους κανένα από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας στη δοθείσα πόλη σπουδών.
  Στην απάντηση της η ΑΑΔΕ λαμβάνει υπόψη της ότι:
  Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένων και περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από 20 χιλιόμετρα, θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
  ΕΔ -6: Περιουσιακό Κριτήριο συνολικού εμβαδού κατοικιών
  Στην ΑΑΔΕ αποστέλλονται τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ του δικαιούχου, ΑΦΜ του καταρτιζόμενου, ΑΦΜ του ετέρου γονέα του καταρτιζόμενου (σε περιπτώσεις διαζευγμένων, θανόντων ή άγαμων γονέων, το αντίστοιχο πεδίο παραμένει κενό) και φορολογικό έτος. Η ΑΑΔΕ ελέγχει ότι οι γονείς του καταρτιζόμενου ή ο ίδιος δεν είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87) και με εξαίρεση τα δηλωμένα ως ημιτελή κτίσματα στη δήλωση Ε9.
  ΕΔ-7: Έλεγχος της Μισθωμένης Κατοικίας με βάση το
  Μισθωτήριο Συμβόλαιο
  Στην ΑΑΔΕ αποστέλλονται ο κωδικός του μισθωτηρίου συμβολαίου και ο ΑΦΜ του ενοικιαστή, που είναι ο ΑΦΜ είτε του καταρτιζόμενου είτε ενός εκ των γονέων του. Η ΑΑΔΕ απαντά εάν υπάρχει το δοθέν μισθωτήριο συμβόλαιο και εάν όντως αυτό έχει γίνει στο ΑΦΜ που δόθηκε. Επίσης, επιστρέφει την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια της μίσθωσης, καθώς και τη διεύθυνση της μισθωμένης κατοικίας

  spot_img  Παρόμοια αρθρα

  Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα – Τι αλλάζει

  Οι αλλαγές στην απόφαση για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγησή του...

  Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ποιοι θα πάρουν τα 1.000 ευρώ – Πώς θα κάνετε αίτηση

  Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος έτος 2021-22 που ανέρχεται...

  Διαβάστε ακόμη

  Σκυλακάκης: Τα τρία μέτρα στήριξης για το ρεύμα – Τι ισχύει για την επιδότηση τον Αύγουστο

  Tριπλό πλέγμα στήριξης των καταναλωτών από τις αυξήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσε ο υπουργός...

  ΟΠΕΚΕΠΕ: 167 εκατ. € για την πληρωμή εκκαθάρισης του 2023

  Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει στους δικαιούχους παραγωγούς ότι ολοκληρώθηκε η πληρωμή εκκαθάρισης υπολοίπων έτους 2023.Το...

  Από Δευτέρα 8 Ιουλίου ξεκινούν οι εκπτώσεις

  Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 ν. 4177/2013, οι θερινές εκπτώσεις έτους 2024, θα...

  Οι νέες τιμές ρεύματος Ιουλίου – Τι συμβαίνει με τα μπλε τιμολόγια

  Οι λογαριασμοί ρεύματος συνεχίζουν να απασχολούν το καλοκαίρι τα νοικοκυριά, καθώς οι τιμές στο πράσινο τιμολόγιο...