3.2 C
Kastoria

  Σοκ στα Πανεπιστήμια: Καταργούν έμμεσα όλα τα δωρεάν Μεταπτυχιακά!

  Τέλος στα δωρεάν μεταπτυχιακά; Εγκύκλιος προβλέπει ότι οι διδάσκοντες θα πληρώνονται μόνο αν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει δίδακτρα, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και όσα μεταπτυχιακά δεν έχουν ήδη τέλη φοίτησης, θα αναγκαστούν να βάλουν...

  spot_img

  του Νίκου Μάστορα

  Νέα αναστάτωση στους φοιτητές και στα πανεπιστήμια, προκαλεί η προχθεσινή εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας που εξέδωσε ο γενικός γραμματεάς Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Οδ. Ζώρας με βάση το νέο νόμο πλαίσιο, με την οποία ουσιαστικά η κυβέρνηση γενικεύει τα δίδακτρα σε όλα τα μεταπτυχιακά!

  Το κάνει μάλιστα έμμεσα, αφού δεν απαγορεύει τα δωρεάν μεταπτυχιακά αλλά προβλέπει οτι κανένας πανεπιστημιακός δεν θα αμοίβεται για τη διδασκαλία του, αν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο διδάσκει δεν έχει δίδακτρα… Με αυτή τη μεθόδευση, ποιός πανεπιστημιακός θα πάει να διδάξει σε δωρεάν μεταπτυχιακό;

  Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο προβλέπεται ότι:

  Όλες οι κατηγορίες διδασκόντων δύνανται να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Π.Μ.Σ. Δεν επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής ή άλλης παροχής από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων….Περαιτέρω, τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., δικαιούνται αμοιβής μόνο αν το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης, υπό την έννοια ότι η λειτουργία του Π.Μ.Σ. βασίζεται σε εξωτερική χρηματοδότηση

  Δηλαδή, οι διδάσκοντες θα πληρώνονται μόνο αν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει δίδακτρα, πράγμα που φυσικά σημαίνει ότι ακόμα και όσα μεταπτυχιακά δεν έχουν ήδη τέλη φοίτησης θα αναγκαστούν να βάλουν, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των ΑΕΙ με όρους επιχείρησης …

  Δυσκολεύει και η απαλλαγή από τα δίδακτρα

  Ταυτόχρονα, η απαλλαγή μεταπτυχιακών φοιτητών από την καταβολή διδάκτρων έχει δυσκολέψει, καθώς συνδυάζεται με την αριστεία και όχι μόνο με τις οικονομικές δυσκολίες και την οικογενειακή κατάσταση όπως παλαιότερσ. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε Π.Μ.Σ., αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του παρόντος. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.

  Τι αναφέρει η εγκύκλιος

  Η επίμαχη εγκύκλιος αναφέρει τα εξής για το θέμα:

  Στο άρθρο 83 του ν. 4957/2022 «Διδάσκοντες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» στην παρ. 1 περίπτ. α΄ ορίζεται ότι «1. Το διδακτικό έργο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανατίθεται, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. στις ακόλουθες κατηγορίες διδασκόντων: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους, αν το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης,…». 

  Αντίστοιχα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «4. Όλες οι κατηγορίες διδασκόντων δύνανται να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Π.Μ.Σ. Δεν επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής ή άλλης παροχής από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. …». 

  Από τον συνδυασμό των ανωτέρω συνάγεται ότι όλοι οι διδάσκοντες των Π.Μ.Σ. δεν επιτρέπεται να αμείβονται από πόρους που προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, παρά μόνο από τους λοιπούς πόρους των Π.Μ.Σ. της παρ. 1 του άρθρου 84. 

  Περαιτέρω, τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., δικαιούνται αμοιβής μόνο αν το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης, υπό την έννοια ότι η λειτουργία του Π.Μ.Σ. βασίζεται σε εξωτερική χρηματοδότηση. Το δικαίωμα αμοιβής δεν αίρεται, αν, παρ’ ότι προβλέπονται τέλη φοίτησης στην απόφαση ίδρυσης, αυτά δεν καταβάλλονται – σε μερικές ή όλες τις εισαγωγές- από τους φοιτητές, διότι το πρόγραμμα εξασφαλίζει έτερη χρηματοδότηση από δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις κλπ από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή πόρους από ερευνητικά προγράμματα, από τα οποία και καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα.

  Οι φοιτητές ξεσηκώνονται

  Το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, σε ανακοίνωσή του για το ζήτημα αναφέρει μεταξύ άλλων:

  Το ποτήρι ξεχειλίζει! Δε φτάνει που οι οικογένειες μας μετράνε και το τελευταίο ευρώ για να πάνε super-market, δε φτάνει που οι μισθοί έχουν καθηλωθεί στον πάτο, που η φοιτητική μέριμνα στις σχολές είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο! Τώρα θέλουν να καταβάλουμε χιλιάδες ευρώ για ένα μεταπτυχιακό στην προσπάθεια μας να σπουδάσουμε την επιστήμη μας, να βρούμε δουλειά και στο τελευταίο Τμήμα της χώρας! ΩΣ ΕΔΩ! Τώρα να ενημερωθούν με ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για αυτή την απαράδεκτη εξέλιξη! Οργανώνουμε έκτακτες κινητοποιήσεις στις διοικήσεις των Ιδρυμάτων!

  ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ

  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 10:30

  Διεκδικούμε:

  • Καμία σκέψη για επέκταση των διδάκτρων! Να καταργηθούν τα δίδακτρα σε όλα τα μεταπτυχιακά!
  • Να καταργηθεί ο νέος νόμος-πλαίσιο και όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι των προηγούμενων κυβερνήσεων όπως ο νόμος Γαβρόγλου που επέκτεινε τα δίδακτρα σε πάνω από 280 μεταπτυχιακά.
  • Δωρεάν σπουδές για όλους, δωρεάν συγγράμματα, αναλώσιμα, φοιτητική μέριμνα.

   Τα 185 δωρεάν μεταπτυχιακά 

  Ας δούμε όμως τα 185 δωρεάν μεταπτυχιακά που λειτουργούν στη χώρα σήμερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ https://masters.minedu.gov.gr/

  ΠΜΣΊδρυμα
  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Μ.Ε.Τ.)ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
  ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΜΕΘΙΣΤΕ)ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
  Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική ΑνάπτυξηΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Υπολογιστκή ΦυσικήΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεοελληνικής Φιλολογίας: Νεοελληνικής Φιλολογίας Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδέςΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλασικής ΦιλολογίαςΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Πρωτοβάθμια Φροντίδα ΥγείαςΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΠΜΣ ΣΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΠΜΣ «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές»ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΠΜΣ «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές»ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΠΜΣ «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση-Χημική Εκπαίδευση»ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων»ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΠΜΣ «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον»ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Μετεωρολογία – Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό ΠεριβάλλονΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ)ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες ΥγείαςΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Επιστήμη Τροφίμων και ΔιατροφήΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΔΠΜΣ Διακυβέρνηση-Περιφερειακή ΑνάπτυξηΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΔΠΜΣ «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς»ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων ΥλικώνΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Διδακτική της Φυσικής και Εκπαιδευτική ΤεχνολογίαΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού ΠεριβάλλοντοςΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Δημόσια Υγεία και Πολιτική ΥγείαςΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Γλώσσα και Πολιτισμός στον γερμανόφωνο χώροΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό ΧώροΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού ΥλικούΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Βυζαντινή ΦιλολογίαΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΠΜΣ Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική ΠαράδοσηΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Π.Μ.Σ. «Φυσική»ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Π.Μ.Σ. «Φυσική Εφαρμογών»ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της ΤέχνηςΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ηλεκτρονική – Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) και στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (Η/Α)ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμώνΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Μετά­φραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική»ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (STAR)ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ : ΘΕΩΡΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Βυζαντινός Κόσμος: Ιστορία και ΑρχαιολογίαΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα.ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και ΠολιτισμόςΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΤΕΧΝΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων ΈργωνΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  Παραγωγή και Διαχείριση ΕνέργειαςΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΩΡΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των ΚατασκευώνΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και ΡομποτικήςΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  Μηχανικων ΠληροφορικηςΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  Ενεργειακά ΣυστήματαΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  Διοίκηση και Ψηφιακός ΜετασχηματισμόςΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  Lasers, Πλάσμα και ΕφαρμογέςΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική ΕπικοινωνίαΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην ΠληροφορικήΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής ΠληροφορίαςΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  SUSTAINABLE AGRICULTUTEΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ
  HORTICULTURAL GENETICS AND BIOTECHNOLOGYΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ
  GEOINFORMATION IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENTΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ
  FOOD QUALITY AND CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTSΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ
  BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENTΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ
  Π.Μ.Σ στην Επιστήμη των ΥπολογιστώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Σπουδές στα ΜαθηματικάΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
  Κοινωνική και Ιστορική ΑνθρωπολογίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
  Ευφυή Συστήματα ΠληροφορικήςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
  ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω ΈρευναςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Επιστήμες της Αγωγής με Νέες ΤεχνολογίεςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΦΥΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές ΒιοεπιστήμεςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  Εφαρμοσμένη ΦυσικήΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδιΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους κλάδους της Μαθηματικής ΕπιστήμηςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις επιστήμες της τέχνης και τις εικαστικές τέχνεςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  Πληροφορικής και ΔικτύωνΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  Π.Μ.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα ΕνηλίκωνΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  Οικονομική ΕπιστήμηΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και ΒιοτεχνολογίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΔΙIΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  Βυζαντινές ΣπουδεςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και ΑρχαιολογίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και ΚοινωνίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή ΙστορίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Πρωτεϊνική ΒιοτεχνολογίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ MHXANIKH ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Πολιτισμική Ανάλυση και ΕκπαίδευσηΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες ΠολιτικέςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΜΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΜΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΜΣ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Περιβαλλοντική ΒιολογίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Οθωμανική ΙστορίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΝευροεπιστήμεςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών-Πράσινη ΒιοτεχνολογίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μοριακή Βιολογία-ΒιοϊατρικήΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη ΧημείαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, ΜετασχηματισμοίΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Κλασικές ΣπουδέςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Ιστορία της ΤέχνηςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Θεατρικές και Κινηματογραφικές ΣπουδέςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές ψυχοπαιδαγωγικές ΠροσεγγίσειςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Επιστήμη και Τεχνολογία των ΥλικώνΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και ΕφαρμογέςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Επιστήμες και Μηχανική ΠεριβάλλοντοςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΠΜΣ Κλινικές Παρεμβάσεις στις ΕξαρτήσειςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΓλωσσολογίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Βυζαντινή και Νεοελληνική ΦιλολογίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Βυζαντινές και Μεσαιωνικές ΣπουδέςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΒΙΟΗΘΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία (ΑΜΚΙΑ)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική ΔραστικότηταΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική ΔεδομένωνΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Eπιστήμες της Αγωγής: Eκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική ΑγωγήΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΩKEANOΓΡΑΦΙΑ – Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντοςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (MCDA)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  Συστήματα Επεξεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική ΝοημοσύνηΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού ΜηχανικούΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ -ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΘΕΜΑ)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην ΗλεκτρονικήΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΔΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη ΟπτοηλεκτρονικήΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (M.B.A.)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΔΠΜΣ-ΠΕ)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ “ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ”ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  Σύγχρονες Ασύρματες ΕπικοινωνίεςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Ερευνητικό ΠΜΣ σε Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού ΥπολογιστώνΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Γεωτεχνολογία και ΠεριβάλλονΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Πηγήalfavita.gr

  spot_img  Παρόμοια αρθρα

  Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων

  Σήμερα Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στην Αντιπεριφέρεια Καστοριάς συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συλλαλητήριο συνδικαλιστικών φορέων,...

  Πανελλαδικές 2023: Ποια τμήματα τραβούν την… ανηφόρα – Πόσοι υποψήφιοι θα μείνουν εκτός ΑΕΙ

  Ένας στους τέσσερις υποψηφίους των ΓΕΛ θα βρεθεί κοντά στις σχολές πρώτης επιλογής του,...

  Τι βαθμό παίρνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια

  Το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το ΕΜΠ, το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το...

  Ανακοινώνονται μέχρι την Παρασκευή οι βάσεις εισαγωγής στα Πανεπιστήμια

  Εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, ανακοίνωσε η...

  Διαβάστε ακόμη

  ΑΣΕΠ: Πότε θα δημοσιευθεί η προκήρυξη για τις νέες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία

  Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις 1.213 νέες θέσεις στην Δημοτική...

  Τέλη κυκλοφορίας: Λήγει η προθεσμία στο τέλος του μήνα – Αναλυτικά το πώς γίνεται η πληρωμή

  Πλησιάζει η λήξη της διορίας που έχουν οι οδηγοί οχημάτων μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου...

  Επιστολική ψήφος: Άνοιξε η πλατφόρμα, πώς γίνεται η εγγραφή

  Η διαδικασία για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου θα διαρκέσει έως τις...

  Gov.gr Wallet: Ποιες νέες εφαρμογές «μπαίνουν» από σήμερα Δευτέρα στο ψηφιακό πορτοφόλι

  Σημαντικές αλλαγές έρχονται από σήμερα Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου για όσους έχουν στα κινητά τους...