16.1 C
Kastoria

  «Ο ελληνικός εμφύλιος»: Παρουσίαση του βιβλίου του Ραϋμόνδου Αλβανού στο Νεστόριο

  spot_img

  Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022 στις 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό σχολείο Πάνω Νεστορίου, οι εκδόσεις Επίκεντρο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Ραϋμόνδου Αλβανού:

  «Ο ελληνικός εμφύλιος»

  Μνήμες σε πόλεμο και σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες  Link εκδήλωσης στο Facebook: https://fb.me/e/1ETNTs6nF


  Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

  • Δρ Αναστάσιος Ξανθόπουλος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
  • Θωμάς Κουτσουφλιανιώτης, Εκπαιδευτικός, Απόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσιας Ιστορίας του ΕΑΠ
  • Αγγελική Μπαλτατζή, Φιλόλογος 3ου ΓΕΛ Καστοριάς, Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Καστοριάς
  • και ο συγγραφέας του βιβλίου Ραϋμόνδος Αλβανός, Διδάσκων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Δημόσιας Ιστορίας του ΕΑΠ

  Την εκδήλωση συντονίζει ο Αλέξης Γούδας


  Γι­α­τί είναι χρή­σι­μη η Ιστο­ρία; Τι συ­νέ­βη κα­τά τη δε­κα­ε­τία του 40 και γι­α­τί οι δύο αντί­θε­τες πο­λι­τι­κές πα­ρα­τά­ξεις του Εμ­φυ­λίου κλι­μά­κω­σαν την αντι­πα­ρά­θε­σή τους που εξε­λί­χθη­κε σε ένο­πλη και αιμα­τη­ρή σύ­γκρου­ση; Πώς νο­η­μα­το­δο­τού­σαν την τό­τε πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και πώς αντι­λαμ­βά­νο­νταν τους αντι­πά­λους τους; Πώς ο Εμ­φύ­λι­ος επη­ρε­ά­ζει σή­με­ρα εμάς και τους άλ­λους γύ­ρω μας; Αυτό το βι­βλίο είναι ένα τα­ξί­δι σε ένα δύ­σκο­λο πα­ρελ­θόν για το οποίο υπάρ­χουν συ­γκρου­ό­με­νες μνή­μες που αντι­στοι­χούν σε συ­γκρου­ό­με­νες ταυ­τό­τη­τες. Είναι μια προ­σπά­θεια αφή­γη­σης με απλό τρό­πο τό­σο των βα­σι­κών γε­γο­νό­των (για τα οποία δεν υπάρ­χει αμ­φι­σβή­τη­ση από κα­μία πλευ­ρά ότι έγι­ναν) όσο και των δι­α­φο­ρε­τι­κών ερ­μη­νει­ών τους. Ταυ­τό­χρο­να είναι μια πρό­σκλη­ση ανα­στο­χα­σμού, εν­δο­σκό­πη­σης και κρι­τι­κής ανά­λυ­σης των βε­βαι­ο­τή­των και των εικό­νων που έχου­με τό­σο για τον εαυ­τό μας όσο και για τους άλ­λους.


  Αλβανός Ραϋμόνδος

  Ο Ρα­ϋ­μόν­δος Αλ­βα­νός γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να και είναι από­φοι­τος του τμή­μα­τος Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης και Δη­μόσιας Δι­οί­κη­σης του Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών. Έκα­νε με­τα­πτυ­χι­α­κές σπου­δές στο τμή­μα Συ­γκρι­τι­κής Ιστο­ρί­ας του Πα­νε­πι­στη­μίου του Έσ­σεξ και είναι δι­δά­κτωρ του τμή­μα­τος Πο­λι­τι­κών Επιστημών του ΑΠΘ. Δί­δα­ξε για πολ­λά χρό­νια στο τμή­μα Επι­κοι­νω­νί­ας και Ψη­φι­α­κών Μέ­σων του Πα­νε­πι­στη­μίου Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας στην Κα­στο­ριά. Από το 2012 μέ­χρι το 2020 ήταν επι­στη­μο­νι­κός υπεύ­θυ­νος του Πάρ­κου Εθνι­κής Συμ­φι­λί­ω­σης στον Γράμ­μο. Τα τε­λευ­ταία χρό­νια δι­δά­σκει στο Με­τα­πτυ­χι­α­κό Πρό­γραμ­μα «Δη­μό­σια Ιστο­ρία» του Ελ­λη­νι­κού Ανοι­χτού Πα­νε­πι­στη­μίου. Είναι συγ­γρα­φέ­ας του βι­βλίου Σλα­βό­φω­νοι και πρό­σφυ­γες: Κρά­τος και πο­λι­τι­κές ταυ­τό­τη­τες στη Μα­κε­δο­νία του Με­σο­πο­λέ­μου, Επί­κε­ντρο, 2019.

  Πηγήepikentro.gr
  spot_img
  Παρόμοια αρθρα

  Πρόγραμμα επετειακών εκδηλώσεων Δήμου Νεστορίου για την 25η Μαρτίου 1821

  Πρόγραμμα επετειακών εκδηλώσεων Δήμου Νεστορίου για την 25η Μαρτίου 1821 A. ΝΕΣΤΟΡΙΟ 1. 24 Μαρτίου 2023...

  Προχωρά η Μελέτη του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Φράγματος Νεστορίου

  Σε συνέχεια της πρόθεσης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη να επικαιροποιηθεί η μελέτη...

  Νεστόριο: Εκδήλωση μνήμης για την Εθνική Αντίσταση (φωτογραφίες)

  Πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 στο Νεστόριο η εκδήλωση μνήμης για την Εθνική...

  Με εξαιρετική επιτυχία η παρουσίαση του παραμυθιού «Η μπλε τραγιάσκα και το κόκκινο φεσάκι» (φωτογραφίες)

  Στην παρουσίαση του παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου της Μπινοπούλου Μαρίας, Γ. Γραμματέως του συλλόγου "Η...

  Διαβάστε ακόμη

  Πρόγραμμα επετειακών εκδηλώσεων Δήμου Νεστορίου για την 25η Μαρτίου 1821

  Πρόγραμμα επετειακών εκδηλώσεων Δήμου Νεστορίου για την 25η Μαρτίου 1821 A. ΝΕΣΤΟΡΙΟ 1. 24 Μαρτίου 2023...

  Νεστόριο: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική διημερίδα του ΕΤΑΚ Καστοριάς

  Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε κατά το Σ/Κ που μας πέρασε στις παραποτάμιες περιοχές του...

  Ο Δήμος Νεστορίου συνεχίζει τις δράσεις για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, για την ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων

  Ο Δήμος Νεστορίου συνεχίζει τις δράσεις για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, για...

  Προχωρά η Μελέτη του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Φράγματος Νεστορίου

  Σε συνέχεια της πρόθεσης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη να επικαιροποιηθεί η μελέτη...