17.1 C
Kastoria

  Σήμερα ο Ακάθιστος ύμνος

  spot_img

  Ακάθιστος ύμνος επικράτησε να λέγεται ένας ύμνος «Κοντάκιο» της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, από την όρθια στάση, που τηρούσαν οι πιστοί κατά τη διάρκεια της ψαλμωδίας του. Οι πιστοί έψαλλαν τον Ακάθιστο ύμνο όρθιοι, υπό τις συνθήκες που θεωρείται ότι εψάλη για πρώτη φορά, ενώ το εκκλησίασμα παρακολουθούσε όρθιο κατά την ακολουθία της γιορτής του Ευαγγελισμού, με την οποία συνδέθηκε ο ύμνος.

  Ψάλλεται ενταγμένος στο λειτουργικό πλαίσιο της ακολουθίας του Μικρού Αποδείπνου, σε όλους τους Ιερούς Ναούς, τις πέντε πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τις πρώτες τέσσερις τμηματικά, και την πέμπτη ολόκληρος. Είναι ένας ύμνος που αποτελείται από προοίμιο και 24 οίκους (στροφές) σε ελληνική αλφαβητική ακροστιχίδα, από το Α ως το Ω (κάθε οίκος ξεκινά με το αντίστοιχο κατά σειρά ελληνικό γράμμα), και είναι γραμμένος πάνω στους κανόνες της ομοτονίας, ισοσυλλαβίας και εν μέρει της ομοιοκαταληξίας.

  Θεωρείται ως ένα αριστούργημα της βυζαντινής υμνογραφίας, η γλώσσα του είναι σοβαρή και ποιητική και είναι εμπλουτισμένος από κοσμητικά επίθετα και πολλά σχήματα λόγου (αντιθέσεις, μεταφορές, κλπ). Το θέμα του είναι η εξύμνηση της ενανθρώπισης του Θεού μέσω της Θεοτόκου, πράγμα που γίνεται με πολλές εκφράσεις χαράς και αγαλλίασης, οι οποίες του προσδίδουν θριαμβευτικό τόνο.

  Ο Ακάθιστος Ύμνος συνδέθηκε με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, προφανώς, εξ αιτίας ενός άλλου καθαρώς λειτουργικού λόγου. Μέσα στην περίοδο της Νηστείας εμπίπτει πάντοτε η μεγάλη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είναι η μόνη μεγάλη γιορτή, που λόγω του πένθιμου χαρακτήρα της Τεσσαρακοστής, στερείται προεορτίων και μεθεορτίων. Αυτήν ακριβώς την έλλειψη έρχεται να καλύψει η ψαλμωδία του Ακαθίστου, τμηματικά κατά τα απόδειπνα των Παρασκευών και ολόκληρος κατά το Σάββατο της Ε΄ εβδομάδας. Το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο είναι μέρες που μαζί με την Κυριακή είναι οι μόνες μέρες των εβδομάδων των Νηστειών, κατά τις οποίες επιτρέπεται ο γιορτασμός χαρμόσυνων γεγονότων, και στις οποίες, μετατίθενται οι γιορτές της εβδομάδας. Σύμφωνα με ορισμένα Τυπικά, ο Ακάθιστος Ύμνος ψαλλόταν πέντε μέρες πριν τη γιορτή του Ευαγγελισμού και κατά άλλα τον όρθρο της μέρας της γιορτής. 


  Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια,

  ´Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια,

  Αναγράφω σοι η Πόλις σου, Θεοτόκε.

  Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον,

  Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον.

  ´Ινα κράζω σοι. Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε.

  Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, ειπείν τη Θεοτόκω τω Χαίρε. (εκ γ´) και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζων προς αυτήν τοιαύτα.

  Χαίρε, δι’ ης η χαρά εκλάμψει. Χαίρε δι’ ης η αρά εκλέιψει.

  Χαίρε, του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις, χαίρε, των δακρύων της Εύας η λύτρωσις. 

  Χαίρε, ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμοίς. Χαίρε, βάθος δυσθεώρητον και αγγέλοις οφθαλμοίς.

  Χαίρε, ότι υπάρχεις Βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα.

  Χαίρε, αστήρ εμφαίνων τον Ήλιον. Χαίρε, γαστήρ ενθέου σαρκώσεως.

  Χαίρε, δι’ ης νεουργείται η κτίσις. Χαίρε, δι’ ης βρεφουργείται ο Κτίστης.

  Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.

  Βλέπουσα η Αγία, εαυτήν εν αγνεία, φησί τω Γαβριήλ θαρσαλέως. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κύησιν πως λέγεις; κράζων.

  Αλληλούϊα

  Γνώσιν άγνωστον γνώναι, η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκ λαγόνων αγνών Υιόν, πώς εστι τεχθήναι δυνατόν; λέξον μοι. Προς ην εκείνος έφησεν εν φόβω, πλήν κραυγάζων ούτω.

  Χαίρε, βουλής απορρήτου μύστις. Χαίρε, σιγής δεομένων πίστις.

  Χαίρε, των θαυμάτων Χριστού το προοίμιον. Χαίρε, των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο.

  Χαίρε, κλίμαξ επουράνιε, δι’ ης κατέβη ο Θεός. Χαίρε, γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανόν.

  Χαίρε, το των Αγγέλων πολυθρυλητον θαύμα. Χαίρε, το των δαιμόνων πολυθρήνητον τραύμα.

  Χαίρε, το Φως αρρήτως γεννήσας. Χαίρε, το πώς μηδένα διδάξασα.

  Χαίρε, σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε, πιστών καταυγάζουσα φρένας.

  Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

  Δύναμις του Υψίστου, επεσκίασε τότε, προς σύλληψιν τη Απειρογάμω. Και την εύκαρπον ταύτης νηδύν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδύν άπασι, τοις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν, εν τω ψάλλειν ούτως.

  Αλληλούϊα

  Έχουσα θεοδόχον, η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνόν τον ταυτης ασπασμόν, έχαιρε. Και άλμασιν ως άσμασιν, εβόα προς την Θεοτόκον.

  Χαίρε, βλαστού αμαράντου κλήμα. Χαίρε, καρπού ακηράτου κτήμα. 

  Χαίρε, γεωργόν γεωργούσα φιλάνθρωπον. Χαίρε, φυτουργόν της ζωής ημών φύουσα.

  Χαίρε, άρουρα βλαστάνουσα ευφορίαν οικτιρμών, χαίρε, τράπεζα βαστάζουσα ευθηνίαν ιλασμών.

  Χαίρε, ότι λειμώνα της τρυφής αναθάλλεις. Χαίρε, ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις.

  Χαίρε, δεκτόν πρεσβείας θυμίαμα. Χαίρε, παντός του κόσμου εξίλασμα.

  Χαίρε, Θεού προς θνητού ευδοκία. Χαίρε, θνητών προς Θεόν παρρησία.

  Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

  Ζάλην ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο σώφρων Ιωσήφ εταράχθη, προς την άγαμόν σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών ´Αμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψιν εκ Πνεύματος Αγίου, έφη.

  Αλληλούϊα

  ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

  Ασπιλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν Λόγον τοις ανθρώποις τη παραδόξω σου κυήσει ενώσασα και την απωσθείσαν φύσιν του γένους ημών τοις ουρανίοις συνάψασα.  Η των απηλπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψις των εις σε προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελύξη με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχροίς λογισμοίς και λόγοις και πράξεσιν όλον εμαυτόν αχρειώσαντα, και τη των ηδονών του βίου ραθυμία, γνώμης δούλον γενόμενον. Αλλ’ ως του φιλανθρώπου Θεού Μήτηρ, φιλανθρώπως σπλασχνίσθητι επ’  εμοί τω αμαρτωλώ και ασώτω, και δέξαι μου την εκ ρυπαρών χειλέων προσφερομένην σοι δέησιν, και τον σον Υιόν, και ημών Δεσπότην και Κύριον τη μητρική σου παρρησία χρωμένη, δυσώπησον, ίνα ανοίξη καμοί τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρίθμητα πταίσματα επιστρέψη με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξη με.  Και πάρεσό μοι αεί, ως ελεήμων, και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν τω παρόντι βίω, θερμή προστάτις και βοηθός, τας των εναντίων εφόδους αποτειχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσα με, και εν τω καιρώ της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τας σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρρω αυτής απελαύνουσα.  Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου με ρυομένη κολάσεως, και της απορρήτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμον με αποδεικνύουσα.  ´Ης και τύχοιμι, Δέσποινά μου, Υπεραγία Θεοτόκε, δια της σης μεσιτείας και αντιλήψεως, χάριτι και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού, και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.  ´Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, συν τω ανάρχω αυτού Πατρί, και  τω Παναγίω, και αγαθώ και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.  Αμήν.

  ΕΥΧΗ  ΕΙΣ  ΤΟΝ  ΚΥΡΙΟΝ  ΗΜΩΝ

  ΙΗΣΟΥΝ  ΧΡΙΣΤΟΝ

  Και δος ημίν, Δέσποτα, προς ύπνον απιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζοφερού ύπνου της αμαρτίας, και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ηδυπαθείας.  Παύσον τας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθ’  ημών δολίως κινούμενα, τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστειλον, και πάν γεώδες και υλικόν ημών φρόνημα κοίμισον.  Και δώρησαι ημίν, ο Θεός, γρήγορον νούν, σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν, ύπνον ελαφρόν, και πάσης σατανικής φαντασίας απηλλαγμένον.  Διανάστησον δε ημάς εν τω καιρώ της προσευχής, εστηριγμένους εν ταις εντολαίς σου, και την μνήμην των σων κριμάτων εν εαυτοίς απαράθραυστον, έχοντας.  Παννύχιον ημίν την σην Δοξολογίαν χάρισαι εις το υμνείν, και ευλογείν, και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.  Αμήν.

  Υπερένδοξε, αειπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τω Υιώ σου και Θεώ ημών, και αίτησαι, ίνα σώση δια σου τας ψυχάς ημών.

  Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το ´Αγιον, Τριάς αγία, δόξα σοι.

  Την πάσαν ελπίδα μου, εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου.

  Ήκουσαν οι Ποιμένες, των Αγγέλων υμνούντων, την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν.  Και δραμόντες ως προς Ποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνόν άμωμον, εν τη γαστρί Μαρίας βοσκηθέντα, ην υμνούντες είπον.

  Χαίρε, αμνού και ποιμένος Μήτηρ. Χαίρε, αυλή λογικών προβάτων.

  Χαίρε, αοράτων εχθρών αμυντήριον.  Χαίρε, Παραδείσου θυρών ανοικτήριον.

  Χαίρε, ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γή.  Χαίρε, ότι τα επίγεια συγχορεύει ουρανοίς.

  Χαίρε, των Αποστόλων το ασίγητον στόμα. Χαίρε, των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος.

  Χαίρε, στερρόν της πίστεως έρεισμα. Χαίρε λαμπρόν της χάριτος γνώρισμα.

  Χαίρε, δι’  ης εγυμνώθη ο άδης.  Χαίρε, δι’  ης ενεδύθημεν δόξαν.

  Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

  Θεοδρόμον Αστέρα, θεωρήσαντες Μάγοι, τη τούτου ηκολούθησαν αίγλη. Και ως λύχνον κρατούντες αυτόν, δι’ αυτού ηρεύνων κραταιόν Άνακτα. Και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρησαν, αυτώ βοώντες.

  Αλληλούϊα.

  Ίδον παίδες Χαλδαίων, εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους.  Και Δεσπότην νοούντες αυτόν, ει και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τοις δώροις θεραπεύσαι, και βοήσαι τη Ευλογημένη.

  Χαίρε, αστέρος αδύτου Μήτηρ. Χαίρε, αυγή μυστικής ημέρας.

  Χαίρε, της απάτης την κάμινον σβέσασα.  Χαίρε, της Τριάδος τους μύστας φωτίζουσα.

  Χαίρε τύραννον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής.  Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξασα Χριστόν.

  Χαίρε,η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε, φλογός παθών απαλλάτουσα.

  Χαίρε, πιστών οδηγέ σωφροσύνης. Χαίρε, πασών γενεών ευφροσύνη.

  Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

  Κήρυκες θεοφόροι, γεγονότες οι Μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα.  Εκτελέσαντές σου τον χρησμόν, και κηρύξαντές σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως ληρώδη, μη ειδότα ψάλλειν.

  Αλληλούϊα.

  Λάμψας εν τη Αιγύπτω, φωτισμόν αληθείας, εδίωξαν του ψεύδους το σκότος.  Τα γαρ είδωλα ταύτης Σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν, πέπτωκεν.  Οι τούτων δε ρυσθέντες, εβόων προς την Θεοτόκον.

  Χαίρε, ανόρθωσις των ανθρώπων. Χαίρε, κατάπτωσις των δαιμόνων.

  Χαίρε, της απάτης την πλάνην πατήσασα.  Χαίρε, των ειδώλων τον λόγον ελέγξασα.

  Χαίρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραώ τον νοητόν.  Χαίρε, πέτρα η ποτίσασα τους διψώντας την ζωήν.

  Χαίρε, πύρινε στύλε, οδηγών τους εν σκότει.  Χαίρε, τροφή του Μάννα διάδοχε.  Χαίρε, τρυφής αγίας διάκονε.

  Χαίρε, η γή της επαγγελίας.  Χαίρε εξ ης ρέει μέλι και γάλα.

  Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

  Μέλλοντος Συμεώνος, του παρόντος αιώνος, μεθίστασθαι του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτώ, αλλ’ εγνώσθης τούτω και Θεός τέλειος.  Διό περ εξεπλάγη σου την άρρητον σοφίαν, κράζων.

  Αλληλούϊα.

  Νέαν έδειξεν κτίσιν, εμφανίσας ο Κτίστης, ημίν τοίς υπ’ αυτού γενομένοις.  Εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην, ώσπερ ην, άφθορον.  Ίνα το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτή, βοώντες.

  Χαίρε, το άνθος της αφθαρσίας.  Χαίρε, το στέφος της εγκρατείας.

  Χαίρε, αναστάσεως τύπον εκλάμπουσα.  Χαίρε, των Αγγέλων τον βίον εμφαίνουσα.

  Χαίρε, δένδρον αγλαόκαρπον, εξ’ ου τρέφονται πιστοί.  Χαίρε, ξύλον ευσκιόφυλλον, υφ’ ου σκέπονται πολλοί.

  Χαίρε, κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις.  Χαίρε, απογεννώσα λυτρωτήν αιχμαλώτοις.

  Χαίρε, Κριτού δικαίου δυσώπησις.  Χαίρε, πολλών πταιόντων συγχώρησις.

  Χαίρε, στολή των γυμνών παρρησίας.  Χαίρε, στοργή, πάντα πόθον νικώσα.

  Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

  Ξένον τόκον ιδόντες, ξενωθώμεν του κόσμου, τον νούν εις ουρανόν μεταθέντες.  Δια τούτο γαρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσαι προς το ύψος, τους αυτώ βοώντας. 

  Αλληλούϊα.

  Ολος ην εν τοις κάτω, και των άνω ουδόλως απήν, ο απερίγραπτος Λόγος.  Συγκατάβασις γαρ θεϊκή, ου μετάβασις Δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου θεολήπτου ακουούσης ταύτα. 

  Χαίρε, Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε, σεπτού μυστηρίου θύρα.

  Χαίρε, των απίστων αμφίβολον άκουσμα, χαίρε, των πιστών αναμφίβολον καύχημα.

  Χαίρε, όχημα πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ.

  Χαίρε, η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε, η παρθενίαν και λοχείαν ζευγνύσα.

  Χαίρε, δι’ ης ελύθη παράβασις, χαίρε, δι’ ης ηνοίχθη παράδεισος.

  Χαίρε, η κλείς της Χριστού βασιλείας, χαίρε, ελπίς αγαθών αιωνίων.

  Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

  Πάσα φύσις Αγγέλων, κατεπλάγη το μέγα της σης ενανθρωπήσεως έργον, τον απρόσιτον γαρ ως Θεόν, εθεώρει πάσι προσιτόν άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παρά πάντων ούτως.

  Αλληλούϊα.

  Ρήτορας πολυφθόγγους, ως ιχθύας αφώνους, ορώμεν επί σοι Θεοτόκε.  Απορούσι γαρ λέγειν πως, και Παρθένος μένεις, και τεκείν ίσχυσας.  Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστώς βοώμεν.

  Χαίρε, σοφίας Θεού δοχείον. Χαίρε, προνοίας αυτού ταμείον.

  Χαίρε, φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε, τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα.

  Χαίρε, των Αθηναίων τας πλοκάς διασπώσα, χαίρε, των αλιέων τας σαγήνας πληρούσα.

  Χαίρε, βυθού αγνοίας εξέλκουσα, χαίρε, πολλούς εν γνώσει φωτίζουσα.

  Χαίρε, ολκάς των θελόντων σωθήναι, χαίρε, λιμήν των του βίου πλωτήρων.

  Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

  Σώσαι θέλων τον κόσμον, ο των όλων κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχων ως Θεός, δι’ ημάς εφάνη καθ’ ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει.

  Αλληλούϊα.

  Τείχος ει των Παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, και πάντων των εις σε προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε Ποιητής ´Αχραντε, οικήσας εν τη μήτρα σου, και πάντας σοι προσφωνείν διδάξας.

  Χαίρε, η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας.

  Χαίρε, αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος.

  Χαίρε, σύ γαρ ανεγέννησας τους συλληφθέντας αισχρώς, χαίρε, σύ γαρ ενουθέτησας τους συληθέντας τον νούν. 

  Χαίρε, η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε, η τον σπορέα της αγνείας τεκούσα.

  Χαίρε, παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε, πιστούς Κυρίω αρμόζουσα.

  Χαίρε, καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε, ψυχών νυμφοστόλε αγίων.

  Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

  Υμνος άπας ηττάται, συνεκτείνεσθαι σπεύδων, τω πλήθει των πολλών οικτιρμών σου, ισαρίθμους γαρ τη ψάμμω ωδάς, αν προσφέρωμέν σοι, Βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ων δέδωκας ημίν, τοις σοι βοώσιν.

  Αλληλούϊα.

  Φωτοδόχον, λαμπάδα, τοις εν σκότει φανείσαν, ορώμεν την αγίαν Παρθένον, το γαρ άϋλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυτή τον νούν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα.

  Χαίρε, ακτίς νοητού Ηλίου, χαίρε, βολίς του αδύτου φέγγους.

  Χαίρε, αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε, ως βροντή τους εχθρούς καταπλήττουσα.

  Χαίρε, ότι τον πολύφωτον ανατέλλεις φωτισμόν, χαίρε, ότι τον πολύρρητον, αναβλύζεις ποταμόν.

  Χαίρε, της κολυμβήθρας ζωγραφούσα τον τύπον, χαίρε, της αμαρτίας αναιρούσα τον ρήυπον.

  Χαίρε, λουτήρ εκπλύνων συνείδησιν, χαίρε, κρατήρ κιρνών αγαλλίασιν.

  Χαίρε, οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε, ζωή μυστικής ευωχίας.

  Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

  Χάριν δούναι θελήσας, οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλύτης ανθρώπων, επεδήμησε δι’ εαυτού, προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παρά πάντων ούτως.

  Αλληλούϊα.

  Ψάλλοντες σου τον τόκον, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναόν, Θεοτόκε, εν τη ση γαρ οίκησας γαστρί, ο συνέχων πάντα τη χειρί Κύριος, ηγίασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάν σοι πάντας.

  Χαίρε, σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε, Αγία Αγίων μείζων.

  Χαίρε, κιβωτέ χρυσωθείσα τω Πνεύματι, χαίρε, θησααυρέ της ζωής αδαπάνητε.

  Χαίρε, τίμιον διάδημα, βασιλέων ευσεβών, χαίρε, καύχημα σεβάσμιον, Ιερέων ευλαβών.

  Χαίρε, της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε, της βασιλείας το απόρθητον τείχος.

  Χαίρε, δι’ ης εγείρονται τρόπαια, χαίρε, δι’ ης οι εχθροί καταπίπτουσι.

  Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρίας.

  Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

  Ω Πανύμνητε Μήτερ, η τεκούσα τον πάντων Αγίων αγιώτατον Λόγον (εκ γ´), δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας, και της μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τους σοι βοώντας.

  Αλληλούϊα.

  Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, ειπείν τη Θεοτόκω το Χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενόν σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζων προς αυτήν τοιαύτα.

  Χαίρε, δι’ ης η χαρά εκλάμψει, χαίρε, δι’ ης η αρά εκλείψει.

  Χαίρε, του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις, χαίρε, των δακρύων της Εύας η λύτρωσις.

  Χαίρε, ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμοίς, χαίρε, βάθος δυσθεώρητον και Αγγέλων οφθαλμοίς.

  Χαίρε, ότι υπάρχεις Βασιλέως καθέδρα, χαίρε, ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα.

  Χαίρε, αστήρ εμφαίνων τον Ηλιον, χαίρε, γαστήρ ενθέου σαρκώσεως.

  Χαίρε, δι’ ης νεουργείται η κτίσις, χαίρε, δι’ ης βρεφουργείται ο Κτίστης.

  Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.


  ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Μετάφραση

  Σε  σένα,  την  υπέρμαχο  στρατηγό,  τον  επινίκιο  ύμνο  ως  ευχαριστεία  για  τη  σωτηρία  μου  από  τα  δεινά  εγώ  η  πόλη  σου  σου  προσφέρω,  Θεοτόκε. Αλλά εσύ  που η  δύναμή  σου είναι ακατανίκητη, λευτέρωσέ με από κάθε  είδους κινδύνους,  για να ψάλλω  σε σένα, «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε»

  Ο  αρχάγγελος  εστάλη  από  τον  ουρανό,  για  να  πει  στην  Θεοτόκο  το  «Χαίρε».  Και  μαζί  με  την  ασώματη  φωνή,  βλέποντάς  σε,  Κύριε,  να  παίρνεις  σάρκα,  γεμάτος  έκπληξη  στεκόταν  μπροστά  στη  Θεοτόκο, λέγοντας  τα ακόλουθα:  Χαίρε εσύ από την οποία θα λάμψει η χαρά, χαίρε  εσύ  μέσω  της  οποίας  θα  σβήσει  η  κατάρα,  χαίρε  εσύ,  η  επαναφορά  του  Αδάμ  που  έχει  εκπέσει,  χαίρε  εσύ,  η  λύτρωση  των  δακρύων  της  Εύας, χαίρε ύψος που δύσκολα  ανεβαίνει ο ανθρώπινος λογισμός , χαίρε βάθος  που  δύσκολα μπορούν να  δουν ακόμη και τα μάτια των αγγέλων, χαίρε, γιατί  είσαι  ο  θρόνος  του  βασιλιά,  χαίρε,  γιατί  βαστάζεις  εκείνον  που  κρατά τα πάντα,  χαίρε αστέρι που προμηνά τον ήλιο, χαίρε  κοιλιά μέσα  στην  οποία  σαρκώθηκε  ο  Θεός,  χαίρε  εσύ,  που  μέσα  από  σένα  ανακαινίζεται η κτίση, χαίρε εσύ,  που μέσα από σένα  γεννιέται ως βρέφος  ο δημιουργός, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

  Βλέποντας η αγία ότι η ίδια είναι αγνή, λέει με θάρρος στον Γαβριήλ: Την παράδοξη  αγγελία σου  είναι  για  την  ψυχή  μου  δύσκολο  να  την  δεχτώ. Γιατί πώς  αναφέρεσαι  στην κυοφορία μιας άσπορης κυήσεως και ψάλλεις  Αλληλούϊα.

  Ζητώντας η Παρθένος να μάθει τα άγνωστα, φώναξε προς τον λειτουργό: Από  μια  αγνή  μήτρα  πώς  είναι  δυνατό  να  γεννηθεί  ένα  παιδί;  Πες  μου. Πρός  αυτήν  εκείνος  απάντησε  με  φόβο,  αλλά  με  τα  κατάλληλα  λόγια: Χαίρε  εσύ  που  γνωρίζεις  το  μυστικό,  χαίρε  πίστη  εκείνων  που  προσεύχονται σιωπηλά, χαίρε  ποίμνιο  των  θαυμάτων  του  Χριστού, χαίρε  βάση  της  δογματικής  του  διδασκαλίας,  χαίρε  ουράνια  σκάλα,  μέσω  της  οποίας  κατέβηκε  ο Θεός, χαίρε γέφυρα που  οδηγείς στον  ουρανό  αυτούς  που βρίσκονται στη γη, χαίρε πολυθρήνητο τραύμα των δαιμόνων, χαίρε  εσύ  που  γέννησες  με  τρόπο  ανερμήνευτο  το  φως,  χαίρε  εσύ  που  σε  κανέναν  δεν  αποκάλυψες  πώς  έγινε  αυτό,  χαίρε  εσύ  που  ξεπερνάς  την  γνώση των σοφών, χαίρε  εσύ που  φωτίζεις  το πνεύμα  των πιστών, χαίρε  νύμφη ανύμφευτε.

  Η  δύναμη  του  Υψίστου  σκέπασε  τότε  την  πανάσπιλη,  για  να  συλλάβει. Και  την  μήτρα  της  που  φέρει  καλούς  καρπούς  η  δύναμη  του  Υψίστου υπέδειξε ως πλούσιο  αγρό για  όλους  εκείνους που θέλουν να θερίσουν τη  σωτηρία ψάλλοντας έτσι: Αλληλούϊα.

   Έχοντας  στην  μήτρα  της  τον  Θεό  η  Παρθένος  ανηφόρισε  προς  την  Ελισάβετ.  Και  το  βρέφος εκείνης αμέσως, μόλις κατάλαβε τον χαιρετισμό  της, χάρηκε και με τα  σκιρτήματά  του σαν να τραγουδούσε μιλούσε προς  την  Θεοτόκο:  Χαίρε  κλήμα  αμάραντου  βλαστού,  χαίρε  κτήμα  αθανάτου  καρπού, χαίρε εσύ που ανέθρεψες τον φιλάνθρωπο  γεωργό,  χαίρε εσύ που  γέννησες  τον  κηπουρό  της  ζωής,  χαίρε  γη  που  είσαι  κατάφορτη  από  έλεος,  χαίρε  τράπεζα  που  φέρεις  την  πληθώρα  των  ιλαστήριων  προσφορών, χαίρε εσύ  που  κάνεις πλούσιο το λιβάδι της χαράς, χαίρε εσύ  που  ετοιμάζεις  το  λιμάνι  των  ψυχών,  χαίρε  αποδεκτό  θυμίαμα  της  προσευχής μας, χαίρε εσύ  που σώζεις όλον τον  κόσμο,  χαίρε εσύ, η καλή  διάθεση του Θεού προς τους θνητούς,  χαίρε εσύ που  είσαι το  θάρρος των  ανθρώπων προς τον Θεό, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

  Ο  σώφρων  Ιωσήφ  άρχισε  μέσα  του  να  ταράζεται  έχοντας  μέσα  του  την  αμφιβολία,  καθώς αντίκρισε εσένα την άγαμη  κόρη  και σε  υποψιαζόταν  ως κλεψίγαμη (μοιχαλίδα). Όταν όμως πληροφορήθηκε την σύλληψή σου  από το άγιο Πνεύμα είπε: Αλληλούϊα.

  Άκουσαν οι βοσκοί τους αγγέλουν να υμνολογούν την ένσαρκη παρουσία  του  Χριστού  και  σπεύδοντας  σαν  να  έτρεχαν  στον  βοσκό  τους,  βλέπουν  αυτόν  ως  αγνό  αρνί  που  μεγάλωσε  μέσα  στη  μήτρα  της  Μαρίας,  την  οποία εξυμνώντας είπαν:  Χαίρε μητέρα  του αρνιού και του βοσκού, χαίρε  αυλή  των  λογικών  προβάτων,  χαίρε  εσύ  που  μας  προφυλάσσεις  από  αόρατους  εχθρούς,  χαίρε  εσύ  που  ανοίγεις  τις  πόρτες  του  Παραδείσου, χαίρε  γιατί  ο  ουρανός  χαίρεται  μαζί  με  τη  γη,  χαίρε  γιατί  η  γη  χορεύει  μαζί με τους ουρανούς, χαίρε εσύ που είσαι το στόμα των αποστόλων που  ποτέ  δεν  σωπαίνει,  χαίρε  εσύ  που  ενδυναμώνεις  με  ανίκητη  τόλμη  τους  αθλοφόρους,  χαίρε  λαμπρό  γνώρισμα  της  χάριτος,  χαίρε  εσύ  που  μέσα  από σένα ξεγυμνώθηκε ο  Άδης, χαίρε εσύ που μέσα από σένα ντυθήκαμε  τη δόξα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

  Βλέποντας οι μάγοι το αστέρι που το οδηγούσε ο Θεός, ακολούθησαν τη  λάμψη  του  και  έχοντας  αυτό  ως  φανάρι,  μέσω  αυτού  αναζητούσαν  τον  δυνατό  βασιλιά.  Και  αφού  έφθασαν  στον  άφθαστο,  χάρηκαν  και  του  φώναξαν, Αλληλούϊα.

  Είδαν  τα  παιδιά  των  Χαλδαίων  στα  χέρια  της  Παρθένου  εκείνον  που έπλασε  με το  χέρι του τους ανθρώπους και κατανοώντας τον ως Θεό, αν  και πήρε  μορφή  δούλου,  έσπευσαν  να προσφέρουν  τα  δώρα  τους  και  να  φωνάξουν  στην  ευλογημένη:  χαίρε  μητέρα  του  αδύτου  αστεριού,  χαίρε  αυγή της μυστικής ημέρας,  χαίρε εσύ  που  έσβησες  το καμίνι της πλάνης, χαίρε εσύ που φωτίζεις εκείνους που γνωρίζουν την  Τριάδα, χαίρε εσύ που  έδιωξες  από  την  εξουσία  τον  απάνθρωπο  τύραννο,  χαίρε  εσύ  που  επέδειξες τον Χριστό ως κύριο φιλάνθρωπο, χαίρε εσύ που μας λύτρωσες  από  την  βάρβαρη θρησκεία, χαίρε εσύ που μας καθάρισες από τον βούρκο  των  έργων,  χαίρε  εσύ  που σταμάτησες την προσκύνηση της φωτιάς, χαίρε  εσύ που μας απάλλαξες  από τη  φλόγα  των παθών, χαίρε εσύ που οδηγείς  τους  πιστούς  στη  σωφροσύνη,  χαίρε  εσύ  χαρά   όλων  των  γενεών,  χαίρε  νύμφη ανύμφευτε.

  Οι  μάγοι,  αφού  έγιναν  θεοφόροι  κήρυκες,  επέστρεψαν  στην  Βαβυλώνα, αφού  επαλήθευσαν  το  χρησμό  και  κήρυξαν  εσένα  το  Χριστό  σε  όλους, αφήνοντας  τον  Ηρώδη  μέσα  στην  πλάνη,  να  μην  γνωρίζει  να  ψέλνει  Αλληλούϊα.

  Αφού έλαμψες στην Αίγυπτο το φως της αλήθειας, έδιωξες το ψέμμα του  σκότους.  Γιατί,  Σωτήρα, τα είδωλά της, μη μπορώντας να υπομείνουν τη  δύναμή  σου,  έπεσαν,  και  εκείνοι  οι  οποίοι  απαλλάχθηκαν  από  αυτά  φώναζαν  προς  την  Θεοτόκο:  Χαίρε  ανόρθωση  των  ανθρώπων,  χαίρε  κατάπτωση των δαιμόνων,  χαίρε εσύ που  νίκησες  την πλάνη της απάτης, χαίρε εσύ που έλεγξες των ειδώλων τον δόλο,  χαίρε  θάλασσα  που βύθισες  τον  νοητό  φαραώ,  χαίρε  πέτρα  που  πότισες  εκείνους  που  διψούσαν  για  ζωή,  χαίρε  πύρινε  στύλε  που  καθοδηγείς  αυτούς  που  βρίσκονται  στο  σκοτάδι, χαίρε  στέγη του κόσμου, που είσαι πιο πλατιά από τα σύννεφα, χαίρε εσύ που με  τη  σειρά  σου έγινες η τροφή του μάννα, χαίρε εσύ που  είσαι η γη της επαγγελίας, χαίρε  εσύ  από  την οποία τρέχει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

  Καθώς  ο  Συμεών  επρόκειτο  να  φύγει  από  την  παρούσα  απατηλή  ζωή, δόθηκες  σ’  αυτόν ως βρέφος, αλλά σε αναγνώρισε και ως τέλειο Θεό. Γι’ αυτό  και  έμεινε  κατάπληκτος  από  την  άπειρο  σοφία  σου  και  φώναξε Αλληλούϊα.

  Μας  έδειξε  νέο  κόσμο,  που  τον  φανέρωσε  σε  μας,  τα  πλάσματά  του,  ο  δημιουργός,  καθώς  γεννήθηκε  από  άσπορο  μήτρα  και  την  διατήρησε  αλόβητη,  προκειμένου,  βλέποντας  το  θαύμα,  να  υμνήσουμε  αυτή  φωνάζοντας:  χαίρε  λουλούδι  της  αφθαρσίας,  χαίρε  στεφάνι  της  εγκράτειας, χαίρε εσύ που λάμπεις το  σημάδι  της  Αναστάσεως, χαίρε εσύ  που φανέρωσες στους ανθρώπους την ζωή των  αγγέλων, χαίρε  δέντρο με  τους  ωραίους  καρπούς,  από  το  οποίο  τρέφονται  οι πιστοί,  χαίρε  ξύλο  με  την  ωραία  σκιά  των  φυλλωμάτων,  κάτω  από  το  οποίο  αναπαύονται  πολλοί,  χαίρε  εσύ  που κυοφορείς τον καθοδηγητή εκείνων που βρίσκονται  στην πλάνη, χαίρε  εσύ που  θα  γεννήσεις τον λυτρωτή των αιχμαλώτων, χαίρε παράκληση  του δίκαιου κριτή, χαίρε συγχώρηση εκείνων που έχουν  διαπράξει πολλά αμαρτήματα, χαίρε εσύ  που γίνεσαι  στολή  των  γυμνών, για  να  έχουν  τόλμη,  χαίρε  στοργή  που  νικά  κάθε  πόθο,  χαίρε  νύμφη  ανύμφευτε.

  Βλέποντας  την  παράξενη  γέννηση,  ας  απομακρυνθούμε  από  τον  κόσμο  και ας  στρέψουμε τον νου στον ουρανό. Γι’ αυτό τον λόγο ο ύψιστος Θεός  φανερώθηκε  πάνω στη  γη ως ταπεινός άνθρωπος, θέλοντας να τραβήξει  προς το ύψος εκείνους που του φώναζαν  Αλληλούϊα.

  Όλος βρισκόταν στον κάτω κόσμο, αλλά όμως καθόλου δεν ήταν μακριά  από  τον  πάνω  ο  απερίγραπτος  λόγος.  Γιατί  συνετελέστη  όχι  μια  τοπική  μετάβαση  αλλά μια θεϊκή  παραχώρηση, και μια γέννα από παρθένο που  την είχε καταλάβει το άγιο Πνεύμα,  η οποία  άκουε αυτά: χαίρε χώρα του  Θεού του αχώρητου, χαίρε πόρτα του σεπτού μυστηρίου,  χαίρε  αμφίβολο  άκουσμα  των  απίστων,  χαίρε  αναμφίβολο  καύχημα  των  πιστών,  χαίρε  πανάγιο όχημα εκείνου ο οποίος βρίσκεται πάνω από τα Χερουβίμ, χαίρε  τέλεια  κατοικία,  εκείνου  που  βρίκεται  πάνω  από  τα  Σεραφίμ,  χαίρε  εσύ  που  συμφιλίωσες  τους  εχθρούς,  χαίρε  εσύ  που  συνδύασες  παρθενία  και  λοχεία,  χαίρε  εσύ  μέσω  της  οποίας  διαλύθηκε  η  παράβαση  (των  πρωτοπλάστων),  χαίρε  εσύ,  μέσω  της  οποίας  ανοίχθηκε  ο  παράδεισος, Χαίρε εσύ, το κλειδί της βασιλείας του Χριστού,  χαίρε ελπίδα  των αιωνίων  αγαθών, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

  Όλα τα τάγματα  των  αγγέλων  έμειναν  κατάπληκτα  μπροστά  στο  μεγάλο  έργο  της  ενανθρώπισής  σου.  Γιατί  έβλεπε  τον  απλησίαστο  Θεό  ως  άνθρωπο  προσιτό  σε  όλους, να ζει ανάμεσά μας και να ακούει από όλους  το Αλληλούϊα.

  Βλέπουμε τους ρήτορες που διαθέτουν παντοδύναμο λόγο να έχουν μείνει  άφωνοι  σαν ψάρια μπροστά σου, Θεοτόκε. Γιατί δεν μπορούν να δώσουν  απάντηση  στο  «πώς  και  παρθένος  μένεις  και  κατάφερες  να  γεννήσεις». Εμείς  πάλι,  απορρώντας  με  την  παράδοξη  πράξη,  με  πίστη  φωνάζουμε: χαίρε  εσύ  που  δέχτηκες  τη  σοφία  του  Θεού,  χαίρε  εσύ  που  είσαι  η  αποθήκη  της  πρόνοιάς  του,  χαίρε  εσύ  που  απέδειξες  ότι  οι  σοφοί  δεν  διαθέτουν σοφία, χαίρε εσύ που  ελέγχεις ως ανόητους τους  τεχνολόγους,  χαίρε  γιατί  εξαιτίας  σου  φάνηκαν  ως  ανόητοι  οι  δεινοί  συζητητές,  χαίρε  γιατί  εξαιτίας  σου  μαράθηκαν  οι  ποιητές  των  μύθων,  χαίρε  εσύ  που  διέρρυξες  τα  πολύπλοκα  δίχτυα  των  αθηναίων  σοφών,  χαίρε  εσύ  που  γεμίζεις τα δίχτυα των  ψαράδων, χαίρε εσύ που μας βγάζεις από τον βυθό  της άγνοιας, χαίρε εσύ που  φωτίζεις  πολλούς οδηγώντας τους στη γνώση, χαίρε  καράβι  εκείνων  που  επιθυμούν  να  σωθούν,  χαίρε  λιμάνι  των  ταξιδιωτών της ζωής, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

  Θέλοντας να σώσει τον κόσμο εκείνος που στόλισε τα πάντα ήλθε με δική  του  προαίρεση  προς  αυτόν.  Και  καθώς,  ως  Θεός,  είναι  ο  βοσκός  μας, παρουσιάστηκε ως άνθρωπος  σ’ εμάς.  Γιατί,  αφού  κάλεσε  τον  όμοιο  προς  τον όμοιο, ως Θεός ο ίδιος ακούει το  Αλληλούϊα.

  Είσαι  το  τείχος  τω  παρθένων  και  όλων  εκείνων  που  προσφεύγουν  σε σένα,  Θεοτόκε  παρθένε.  Γιατί  σε  έπλασε  ο  δημιουργός  του  ουρανού  και  της  γης  άχραντε,  αφού  κατοίκησε  στην  μήτρα  σου  και  δίδαξε  στους  πάντες  να  σου  απευθύνουν  τα  εξής  λόγια: Χαίρε  εσύ που  είσαι  η  στήλη  της  παρθενίας,  χαίρε  καθοδηγήτρια  μας  προς  την  ανάπλαση  του  νου, χαίρε  εσύ  που  παρέχεις  την  αγαθότητα  του  Θεού,  χαίρε,  γιατί  εσύ   ανεγέννησες  εκείνους  που  συνελήφθησαν  με  αισχρό  τρόπο,  χαίρε,  γιατί  εσύ  έβαλες μυαλό σ’ εκείνους που τους είχαν λεηλατήσει τον νου. Χαίρε  εσύ  που  κατήργησες  εκείνον  που  καταστρέφει  το  λογικό,  χαίρε  εσύ  που  γέννησες τον  σπορέα  της  αγνότητας,  χαίρε νυφικό κρεββάτι του άσπορου  γάμου, χαίρε εσύ που συνταιριάζεις  τους  πιστούς με τον Κύριο, χαίρε εσύ  που  είσαι  η  καλή  τροφός  των  παρθένων,  χαίρε  εσύ  που  καθοδηγείς  τις  άγιες ψυχές, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

  Κάθε  ύμνος  είναι  κατώτερος,  όταν  επιχειρεί  να  φτάσει  το  πλήθος  της  μεγάλης  σου  ευσπλαχνίας. Γιατί ακόμη κι αν σου προσφέρουμε ισάριθμες  με τους κόκκους της άμμου  ωδές, βασιλιά άγιε, δεν θα σου έχουμε δώσει  τίποτε  άξιο  εκείνων  που  εσύ  έδωσες  σ’  εμάς  που  σου  φωνάζουμε  Αλληλούϊα.

  Βλέπουμε την αγία παρθένο σαν μια φωτοδόχο λαμπάδα που έχει φανεί  για  εκείνους  που  βρίσκονται  στο  σκοτάδι.  Γιατί  καθώς  ανάβει  το  άϋλο  φως,  οδηγεί  τους  πάντες  προς  θεϊκή  γνώση,  φωτίζοντας  τον  νου  με  τη  λάμψη της και με αυτή  την  κραυγή  (τους  ύμνους) δέχεται τις ακόλουθες  τιμές:  χαίρε  ακτίνα  του  νοητού  ήλιου,  χαίρε  λάμψη  του  φωτός  που  δεν  δύει,  χαίρε αστραπή που  κάνεις  τις ψυχές  να  λάμπουν,  χαίρε  ως  βροντή  που χτυπάς τους εχθρούς, χαίρε εσύ γιατί ανατέλεις το φως που παρέχει  άπλετο  φωτισμό, χαίρε γιατί εσύ αναβλύζεις τον ποταμό τον άφθονο σε  νερά, χαίρε  εσύ  που  αναζωογονείς τον τύπο της κολυμβήθρας, χαίρε εσύ  που απομακρύνεις τον ρύπο  της  αμαρτίας, χαίρε λουτήρα που ξεπλένεις  τη συνείδηση, χαίρε κρατήρα που κερνάς  τη χαρά,  χαίρε οσμή της ευωδίας  του Χριστού, χαίρε ζωή μυστικής χαράς, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

  Θέλοντας να παράσχη άφεση των αρχαίων αμαρτιών εκείνος που κρατά  τα  χρεόγραφα  όλων  των  ανθρώπων,  ήρθε  ο  ίδιος  σ’  εμάς  που  είχαμε  αποστατήσει  από  την  χάρη  του.  Και  αφού  έσχισε  το  χειρόγραφο,  ακούει  από όλους αυτό: Αλληλούϊα.

   Ψάλλοντας  τη  γέννα  σου  σε  ανυμνούμε  όλοι  ως  έμψυχο  ναό,  Θεοτόκε. Γιατί  καθώς  κατοίκησε  στην  κοιλιά  σου  ο  Κύριος  που  με  το  χέρι  του  συγκροτεί  τα  πάντα,  την  αγίασε  και  την  δόξασε  και  μας  δίδαξε  να  σου  ψάλλουμε  όλοι:  χαίρε  σκηνή  του  Θεού  και  του  Λόγου,  χαίρε  αγία  μεγαλύτερη από όλους τους αγίους,  χαίρε κιβωτέ  που έχει επιχρυσωθεί με  το  πανάγιο  πνεύμα,  χαίρε  ανεξάντλητε  θησαυρέ  της  ζωής,  χαίρε  πολύτιμο  διάδημα των ευσεβών βασιλέων, χαίρε σεβάσμιο καύχημα των  ευλαβών  ιερέων, χαίρε εσύ που είσαι ο ασάλευτος πύργος της εκκλησίας, χαίρε εσύ, το απόρθητο  τείχος της βασιλείας, χαίρε εσύ που χάρη σε σένα  υψώνονται τα τρόπαια (της νίκης),  χαίρε  εσύ που εξαιτίας σου πέφτουν οι  εχθροί,  χαίρε,  εσύ  που  είσαι  η  θεραπεία  της  σάρκας  μου,  χαίρε  σωτηρία  της ψυχής μου, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

  Ω  πανύμνητη  μητέρα,  εσύ  που  γέννησες  τον  Λόγο  που  είναι  πιο  άγιος  από όλους  τους  αγίους,  αφού δεχτείς τώρα την προσφορά μας, απάλλαξέ  μας  όλους από κάθε  συμφορά   και λύτρωσε από την μελλοντική τιμωρία  εκείνους που μαζί μας ψάλλουν  Αλληλούϊα.

  Φιλολογική επιμέλεια: Ηρακλής Ψάλτης, φιλόλογος.

  [1] Αλ. Ζερβουδάκη, Βυζαντινή ποίηση (Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιακές παραδόσεις 2009-2010, σ. 140-153)

  spot_img  Παρόμοια αρθρα

  Εισόδια της Θεοτόκου: Τι γιορτάζουν σήμερα οι Χριστιανοί

  https://youtu.be/VJ3rcPQNsCU Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει σήμερα τα Εισόδια της Θεοτόκου, μία από τις 12 Μεγάλες Εορτές της. Επειδή...

  Παναγία Γοργοεπήκοος: Η θαυματουργή εικόνα που ακούει και ελεεί γρήγορα όσους την επικαλούνται

  Εκεί, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της Μονής, «λάμπει ως πολύφωτος σελήνη, σαν άριστος κυβερνήτης...

  ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Η Αγία ζωή της Θεοτόκου – Συμβασιλεύει με τον Υιό της στους ουρανούς

  Το όνομα Μαρία, το οποίο δόθηκε στη Θεοτόκο «κατά πρόγνωσιν και βουλήν του Θεού»,...

  Διαβάστε ακόμη

  Καστορίας Καλλίνικος: Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τῆς Ἐκκλησίας

  Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀγαπητά μου παιδιά, χαίρετε! Κατά τήν μεγάλη καί λαμπρή ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς,...

  Στά Ἀσπρόγεια τό Μνημόσυνο τοῦ Πέτρου Βολιώτη

  Τό Ψυχοσάββατο πρό τῆς Πεντηκοστῆς, 3 Ἰουλίου 2023, στά Ἀσπρόγεια, τελέσθηκε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο...

  Πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία και Παράκληση για τους Διαγωνιζομένους Μαθητές

  Τήν Τρίτη 30 Μαΐου 2023, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστοριᾶς, τελέσθηκε Ἀρχιερατική...

  Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας στό Νυμφαῖο, στήν Κορομηλιά καί στήν ἐκδήλωση γιά τήν ὁδική ἀσφάλεια

  Στό Νυμφαῖο Τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων, 28 Μαΐου ἐ.ἔ., ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος λειτούργησε...