Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
9.6 C
Kastoria

  Τα SOS για τα νέα χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για τους νέους

  spot_img
  spot_img

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Πράσινο φως στην παροχή χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων μέσω ΔΥΠΑ δόθηκε μετά την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

  Οι πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα (δηλαδή είναι ηλικίας 25-39 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το δάνειο, με ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους) υποβάλλουν αίτηση για να κριθεί η κατ’ αρχήν επιλεξιμότητά τους σε κάποια από τις τράπεζες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών για το καθένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι τράπεζες ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων (ηλικιακό όριο, εισόδημα, έλλειψη ακινήτου κατάλληλου προς κατοικία) για κάθε αιτούντα. Εάν αυτές πληρούνται, τότε αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερομένου με βάση τους εσωτερικούς τους κανονισμούς και αποφασίζουν για την προέγκριση ή όχι δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

  Η τράπεζα ενημερώνει τον αιτούντα για την προέγκριση και αυτός εντός της προθεσμίας των 60 ημερών οφείλει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το αιτούμενο ποσό δανείου (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ), το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή του (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς) και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται ώστε η τράπεζα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει. Εάν προσκομιστούν εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε σε συνέχεια επικοινωνίας της τράπεζας με την ΕΑΤ, η ΕΑΤ δεσμεύει το ποσό του αιτούμενου δανείου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από την τράπεζα και εντάσσει τη συγκεκριμένη αίτηση στο Πρόγραμμα.

  Στη συνέχεια η τράπεζα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην ΕΑΤ. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το ακίνητο για τη λήψη δανείου, υποβάλλει στην ΕΑΤ τη σχετική δανειακή σύμβαση. Η ΕΑΤ ελέγχει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και εγκρίνει τη σύμβαση εκτός και αν α) ο υποψήφιος δανειολήπτης έχει αιτηθεί δάνειο ή έχει καταρτίσει σύμβαση με άλλη τράπεζα στο πλαίσιο του Προγράμματος ή β) το ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση υπερβαίνει το ποσό που είχε δεσμευθεί ή το 90% του συμβολαίου αγοράς ή γ) τα καταχωρημένα στοιχεία είναι λανθασμένα.

  Η υπογραφή σύμβασης με τον τελικό αποδέκτη, η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου που θα διασφαλίζει το δάνειο και η εκταμίευση του συνολικού ποσού της σύμβασης πραγματοποιείται εντός 6 μηνών από την έγκριση της ΕΑΤ. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες αν η αίτηση για εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός του εξαμήνου. Εάν οι προθεσμίες αυτές δεν τηρηθούν με υπαιτιότητα του αιτούντος, η αίτηση απορρίπτεται.

  Πιο αναλυτικά, εν λόγω απόφαση προβλέπει τα ακόλουθα:

  Στο Πρόγραμμα συμπράττουν οι παρακάτω φορείς:

  – η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ),

  – τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα και ανταποκρίνονται στην πρόσκληση της παρ. 2 του άρθρου 8 της παρούσας,

  – η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ).

  Διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτήσεων των δικαιούχων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα

  Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα υποβάλουν αίτηση για να κριθεί η κατ’ αρχήν επιλεξιμότητά τους σε πιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζεται με το Πρόγραμμα, ανταποκρινόμενο στη δημόσια πρόσκληση. Με αποφάσεις του Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ορίζονται οι χρόνοι έναρξης και λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

  Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία ο αιτών:

  – δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των βασικών όρων του Προγράμματος,
  – δηλώνει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά γνήσια, και
  – εξουσιοδοτεί το Πιστωτικό Ίδρυμα, τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, τον Φορέα Υλοποίησης και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την περαιτέρω επεξεργασία και επαλήθευση των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και των ευαίσθητων, που περιέχονται στην αίτηση, με σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητάς του για το Πρόγραμμα και τη δανειοδότησή του, εάν αυτή τελικώς εγκριθεί.

  Η επεξεργασία αυτή γίνεται, για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή των αιτήσεων και την εκταμίευση των δανείων και την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των τελικών αποδεκτών), για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και για τον σκοπό της διενέργειες ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του Προγράμματος.

  Τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για κάθε αιτούντα.

  Σε περίπτωση που αυτές πληρούνται, αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος με βάση τους σχετικούς εσωτερικούς τους κανονισμούς και αποφασίζουν για την προέγκριση ή όχι δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση.

  Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα. Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τη ΔΥΠΑ για τις περιπτώσεις προέγκρισης, αποστέλλοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο κατάλογο των στοιχείων και των δικαιολογητικών, βάσει των οποίων το πιστωτικό ίδρυμα έκρινε ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά αυτά παραμένουν διαθέσιμα για έλεγχο από τη ΔΥΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και της δανειακής σύμβασης.

  Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την οικονομική προέγκριση και τη διάρκεια της ισχύος της. Εντός της σχετικής προθεσμίας ο αιτών οφείλει να γνωστοποιήσει στο πιστωτικό ίδρυμα το αιτούμενο ποσό δανείου, το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή στην οποία προτίθεται να το αγοράσει, και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται, ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Εφόσον η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει.

  Αν τα στοιχεία του δεύτερου εδαφίου προσκομισθούν εντός της προθεσμίας, το πιστωτικό ίδρυμα επικοινωνεί με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ), προκειμένου να ελεγχθούν τα παρακάτω:

  – εάν τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθά,
  – εάν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στο Πρόγραμμα για τη δανειοδότηση,
  – εάν το προς απόκτηση ακίνητο έχει ζητηθεί να αποκτηθεί και από άλλον αιτούντα.

  Η ΕΑΤ δεσμεύει το ποσό του αιτουμένου δανείου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από το πιστωτικό ίδρυμα, εντάσσει τη συγκεκριμένη αίτηση στο Πρόγραμμα και κοινοποιεί στο πιστωτικό ίδρυμα τα αποτελέσματα του ελέγχου.

  Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον αιτούντα αν το ακίνητο που ζητεί να αποκτήσει περιλαμβάνεται σε προγενέστερη αίτηση, ώστε να προβεί ή όχι στην εντολή διενέργειας νομικού και τεχνικού ελέγχου του συγκεκριμένου ακινήτου, ο οποίος και ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ένταξη στο Πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον ο αιτών επιθυμεί να συνεχίσει με έτερο ακίνητο, μπορεί να το πράξει υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης του νομικού και τεχνικού ελέγχου του ακινήτου από το πιστωτικό ίδρυμα, δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες από την ένταξη της αίτησης στο Πρόγραμμα.

  Το πιστωτικό ίδρυμα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις γνωστοποιεί προς την ΕΑΤ το αποτέλεσμα του νομικού και τεχνικού ελέγχου και, αν από τον έλεγχο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το ακίνητο για τη λήψη δανείου, υποβάλλει στην ΕΑΤ τη σχετική δανειακή σύμβαση. Η ΕΑΤ ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και σχέδια και εγκρίνει τη δανειακή σύμβαση, εκτός εάν συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

  – ο υποψήφιος δανειολήπτης έχει ζητήσει τη λήψη δανείου ή έχει καταρτίσει σύμβαση δανείου, στο πλαίσιο του Προγράμματος, με άλλο πιστωτικό ίδρυμα, ή
  – το ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση υπερβαίνει το ποσό που είχε δεσμευθεί ή το 90% του συμβολαίου αγοράς ή
  – τα καταχωρημένα στοιχεία είναι λανθασμένα.

  Η υπογραφή σύμβασης δανείου με τον τελικό αποδέκτη, η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου που θα διασφαλίζει το δάνειο και η εκταμίευση του συνολικού ποσού της ως άνω σύμβασης πραγματοποιείται εντός προθεσμίας 6 μηνών από την έγκριση της ΕΑΤ. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες, εάν η σχετική αίτηση για εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας των 6 μηνών.

  Εάν οι παραπάνω προθεσμίες δεν τηρηθούν, η αίτηση απορρίπτεται. Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει σε περίπτωση που οι προθεσμίες δεν έχουν τηρηθεί χωρίς υπαιτιότητα του αιτούντος.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά και επαλήθευση αυτών

  Οι προϋποθέσεις αποδεικνύονται ως εξής:

  – Η ηλικία του αιτούντος αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

  – Η οικογενειακή κατάσταση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από 1 μήνα πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου. Σε περίπτωση που αποκτηθεί τέκνο μετά την υποβολή της αίτησης ή την υπογραφή της δανειακής σύμβασης προσκομίζεται επικαιροποιημένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Συμπληρωματικά προς το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μπορούν να προσκομισθούν και έγγραφα που αποδεικνύουν την οικογενειακή κατάσταση, όπως συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσης γάμου συνοδευόμενη από το πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων, ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης ή σε περίπτωση κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον, το αντίγραφο δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενη από το πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων, αντίστοιχα.

  Ειδικά ως προς την απόδειξη της ιδιότητας γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει επιπλέον του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, κατά περίπτωση, τα εξής:

  – στην περίπτωση χηρείας του μονογονέα ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του άλλου γονέα: υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, συνοδευόμενη από τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης ή στην περίπτωση της κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον, από αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε συνδυασμό με το πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων,

  – σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης: αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε έναν μόνο γονέα σε περίπτωση διαφωνίας ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, με το οποίο ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας στον έναν εκ των δύο, σύμφωνα με το άρθρο 1513 Α.Κ., υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων,

  – σε περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία: αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ο λόγος της αδυναμίας ασκήσεως της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα (π.χ. δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας), υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων,

  – σε περίπτωση έκπτωσης του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης: αντίγραφο δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενης από το πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων, από την οποία να προκύπτει η έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα λόγω κακής άσκησης, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων,

  – σε περίπτωση απόκτησης τέκνου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων: υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι το τέκνο δεν έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα και ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας, ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της, ή εάν το τέκνο είναι αναγνωρισμένο από τον πατέρα, υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας, ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της και δεν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515 Α.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο 1513 Α.Κ. για από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας,

  – σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου από έναν μόνο γονέα: εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την ενηλικίωσή του, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων και υπεύθυνη δήλωση του μονογονέα ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου κατόπιν υιοθεσίας.

  Σε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης λόγω απόκτησης νέου τέκνου, οι συνέπειες που προβλέπονται επέρχονται μετά από γνωστοποίηση της μεταβολής αυτής στο πιστωτικό ίδρυμα.

  Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των αιτούντων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του τελευταίου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό τους εισόδημα, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δύο. Ως δικαιολογητικά έγγραφα για το στοιχείο αυτό μπορεί να υποβληθεί είτε η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους, είτε το Εκκαθαριστικό Σημείωμα/Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Φυσικών Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους. Αντίστοιχα, σε περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, τα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται και από τους δύο, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δύο.

  Για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη ακινήτου κατάλληλου για την κατοικία τους, οι αιτούντες υποβάλλουν τη Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου έτους. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλονται και τα αντίστοιχα έγγραφα των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα εάν η αίτηση για τη χορήγηση του δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δύο. Στην περίπτωση που από τα ως άνω δικαιολογητικά προκύπτει η ύπαρξη ακινήτου, για να κριθεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

  – το ακίνητο έχει εμβαδό μεγαλύτερο από 50 τ.μ., το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 τ.μ. για κάθε μέλος της οικογένειας που συγκατοικεί με τον αιτούντα (συμπεριλαμβανομένων και κυοφορούμενων τέκνων κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης),

  – ο αιτών διαθέτει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου κατά ποσοστό ανώτερο από 50%,

  – το ακίνητο βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος. Στην περίπτωση που ο τόπος εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής, το ακίνητο θεωρείται κατάλληλο εάν βρίσκεται εντός αυτής. Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά, πλην της Κρήτης, όπου η κρίση περί καταλληλότητας του υφιστάμενου ακινήτου περιορίζεται στο αν το ακίνητο βρίσκεται εντός της νήσου όπου βρίσκεται ο τόπος εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος.

  – το ακίνητο έχει χρήση κατοικίας.

  Η κυοφορία αποδεικνύεται με σχετική ιατρική βεβαίωση και ο τόπος απασχόλησης με βεβαίωση του εργοδότη ή με το Έντυπο Ε3 – Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα του αιτούντος.

  Στην περίπτωση που ανακύπτει από τα ως άνω δικαιολογητικά ότι είτε μεμονωμένα οι αιτούντες, είτε μεμονωμένα οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα εάν η αίτηση για τη χορήγηση του δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δύο, είτε συνδυαστικά οι αιτούντες και οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, διαθέτουν περισσότερα τους ενός ακίνητα με χρήση κατοικίας, τεκμαίρεται ότι υπάρχει ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους ανεξαρτήτως εάν πληρούνται ή όχι τα κριτήρια των υποπεριπτώσεων της παρούσας περίπτωσης.

  Η υποβολή των δικαιολογητικών συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως.

  Η παραπάνω απαρίθμηση δεν απαγορεύει από το πιστωτικό ίδρυμα να ζητήσει άλλα δικαιολογητικά ή να διερευνήσει περαιτέρω την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος.

  Το πιστωτικό ίδρυμα μετά την έγκριση του δανείου και πριν την εκταμίευσή του υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΑΤ και τη ΔΥΠΑ για τον έλεγχο που διενήργησε σε σχέση με την επιλεξιμότητα του δικαιούχου και του προς απόκτηση ακινήτου. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με την υποβολή καταλόγου των στοιχείων, βάσει των οποίων κρίθηκε η επιλεξιμότητα. Ο κατάλογος αυτός υποβάλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Το πιστωτικό ίδρυμα διατηρεί διαθέσιμα προς έλεγχο τα στοιχεία για τουλάχιστον μία πενταετία από την αποπληρωμή του χορηγηθέντος δανείου.

  Η ΔΥΠΑ και η ΕΑΤ πραγματοποιούν ελέγχους, δειγματοληπτικούς ή πλήρεις κατά την κρίση τους, ως προς την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δανειοληπτών και των ακινήτων. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν συντρέχουν, η ΔΥΠΑ, είτε η ίδια, είτε μέσω της ΕΑΤ, αναζητά το ποσό συμμετοχής της στο δάνειο από το πιστωτικό ίδρυμα και το ποσό αυτό είτε αποδίδεται στην ΕΑΤ, είτε αποδίδεται στη ΔΥΠΑ, κατά την κρίση της ΔΥΠΑ.

  Παροχή πληροφοριών και δημοσιότητα προγράμματος

  Η ΔΥΠΑ λειτουργεί είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω της ΕΑΤ, σημείο ενημέρωσης και πληροφόρησης, το οποίο απαντά σε ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος και ιδίως σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, την υποβολή των αιτήσεων, την υπαγωγή στο πρόγραμμα, καθώς και τους βασικούς όρους των δανειακών συμβάσεων.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες τόσο στο δικτυακό τόπο της ΔΥΠΑ (https://dypa.gov.gr), όσο και στην ειδική ενότητα που δημιουργούν τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα στο ιστότοπό τους, η οποία παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες ή έναν σαφή σύνδεσμο προς αυτές τις πληροφορίες:

  – τον τύπο της χρηματοδότησης που προσφέρεται,
  – το όνομα του προϊόντος που υποστηρίζεται μέσω του εν λόγω προγράμματος,
  – την περιγραφή των βασικών κριτηρίων επιλεξιμότητας,
  – τον στόχο του προϊόντος,
  – το οικονομικό όφελος που επιτυγχάνεται,
  – τους όρους χορήγησης δανείων των συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων και
  – πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

  Το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο υποβάλλεται η εκάστοτε αίτηση, διασφαλίζει ότι ο ενδιαφερόμενος, ενημερώνεται σαφώς, κατανοητά και εγκαίρως και συγκεκριμένα τόσο κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης, όσο και κατά το στάδιο υπογραφής της σχετικής δανειακής σύμβασης, για τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος, τους βασικούς όρους του δανείου, όπως την πιθανή διάρκειά του, τις επιτρεπόμενες μορφές εξασφάλισης, την ύπαρξη επιτοκίου και των σχετικών επιπτώσεων για τον τελικό αποδέκτη, επισήμανση των πιθανών επιπλέον δαπανών που δεν περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον τελικό αποδέκτη, τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την αποπληρωμή της πίστωσης στον πιστωτικό φορέα, περιλαμβανομένου του αριθμού, της περιοδικότητας και του ποσού των τακτικών δόσεων αποπληρωμής, περιγραφή των όρων που σχετίζονται απευθείας με την πρόωρη αποπληρωμή, τους κινδύνους και τις πιθανές συνέπειες λόγω αθέτησης των σχετικών με τη σύμβαση πίστωσης υποχρεώσεων και εν γένει το κόστος τέτοιων συμβάσεων πίστωσης στο προσυμβατικό στάδιο.

  Η ΔΥΠΑ, ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας για να εξασφαλίσει, μεταξύ άλλων, την προβολή της πηγής χρηματοδότησης του προγράμματος, τη μέγιστη δυνατή ενημέρωση του δυνητικού δανειολήπτη, καθώς και την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης.

  Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε κάθε μέτρο δημοσιότητας, συμπεριλαμβανομένων διασκέψεων, σεμιναρίων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας ή προωθητικού υλικού (όπως φυλλάδια, αφίσες, παρουσιάσεις κ.λπ.) καθώς και οποιουδήποτε είδους διαφήμισης (όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αφορά στο Πρόγραμμα, οφείλουν να κάνουν χρήση του λογότυπου του Προγράμματος, να τηρούν τους όρους δημοσιότητας και να παραπέμπουν στην επίσημη διαδικτυακή πύλη όπου παρέχονται οι πληροφορίες του Προγράμματος σε κάθε σχετική με τη δράση διαφήμιση. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε σχετική ανακοίνωση ή δημοσίευση αναφέρει ότι εκφράζει την άποψη και γνώμη του συντάκτη αυτής και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της ΔΥΠΑ. Η ΔΥΠΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πιθανή χρήση της πληροφορίας αυτής.

  Επιπλέον των ανωτέρω, τα πιστωτικά ιδρύματα δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι το διαφημιστικό υλικό, τα δελτία Τύπου, οι πληροφορίες που δίνονται στους ενδιαφερόμενους, οι εκστρατείες προώθησης, οι πληροφορίες στις ιστοσελίδες και τυχόν εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας, οποιοδήποτε υλικό δημοσιότητας, επίσημες σημειώσεις, εκθέσεις και δημοσιεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος θα περιλαμβάνουν αφενός ολογράφως την επωνυμία και το λογότυπο της ΔΥΠΑ (“Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης”), σε μορφή τουλάχιστον τόσο εμφανή όσο το δικό τους λογότυπο, και αφετέρου μια δήλωση ότι “η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Πρόγραμμα Δανείων “Σπίτι μου” που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ) με πόρους που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).”.

  Διαδικασία νομικού και τεχνικού ελέγχου ακινήτου και έγκρισης φακέλου

  Για την πραγματοποίηση του νομικού και τεχνικού ελέγχου υποβάλλονται προς το πιστωτικό ίδρυμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  – Το Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (προσχέδιο συμβολαίου) ή ο τίτλος του προκατόχου του ακινήτου ή η Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας εφόσον δεν έχει γίνει συμβόλαιο.

  – Οικοδομική Άδεια του ακινήτου.

  – Κάτοψη ορόφου οικοδομικής άδειας (εγκεκριμένο από την πολεοδομία).

  – Κτηματογραφικό Απόσπασμα (εφόσον το ακίνητο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο).

  – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

  – Βεβαίωση Μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, σε ισχύ.

  – Σε περίπτωση ακινήτων με αυθαίρετη κατασκευή/χρήση υποβάλλονται τα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η τακτοποίηση του ακινήτου.

  – Στην περίπτωση που το ακίνητο προς αγορά αποτελεί μονοκατοικία, επιπλέον υποβάλλεται:

  i) τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής αδείας (με σφραγίδα πολεοδομίας),
  ii) διάγραμμα κάλυψης οικοδομικής αδείας (με σφραγίδα πολεοδομίας),
  iii) κατόψεις κατασκευαστικές (μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κτίριο όπως κατασκευάστηκε εμφανίζει σημαντικές διαφορές από τα εγκεκριμένα σχέδια).

  – Για την επιβεβαίωση ότι η αγορά του ακινήτου δεν γίνεται από συγγενή α’ ή β’ βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή, υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και του συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα εάν η αίτηση χορήγησης δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δύο.

  Κατά τον νομικό και τεχνικό έλεγχο διαπιστώνεται και η πλήρωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του ακινήτου.

  Διαδικασία κάλυψης συμμετοχής της ΔΥΠΑ στο Πρόγραμμα και διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα

  Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή της ΔΥΠΑ για τη συγχρηματοδότηση των δανείων πιστώνεται σε έντοκο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που θα ανοιχθεί για τον σκοπό αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος, επ’ ονόματι της ΔΥΠΑ και με διαχειρίστρια την ΕΑΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία Χρηματοδότησης που συνάπτει η ΔΥΠΑ με την ΕΑΤ, (Συμφωνία Χρηματοδότησης). Το ποσό πιστώνεται στον λογαριασμό μετά από σχετικό αίτημα της ΕΑΤ.

  Για τις λοιπές δαπάνες της ΔΥΠΑ που σχετίζονται με το Πρόγραμμα και, ιδίως, για την κάλυψη των επιδοτούμενων τόκων, όπου προβλέπεται, και την κάλυψη εξόδων για την εξέταση αιτήσεων δανείων, ανοίγονται στην Τράπεζα της Ελλάδος δύο αντίστοιχοι λογαριασμοί ταμειακής διαχείρισης.

  Σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα τηρείται έντοκος Λογαριασμός Κεφαλαίων, στον οποίο θα καταβάλλονται τα ποσά συγχρηματοδότησης των δανειακών συμβάσεων εκ μέρους του Προγράμματος. Η διαδικασία, καθορίζεται λεπτομερώς στην Επιχειρησιακή Συμφωνία της ΕΑΤ με το κάθε πιστωτικό ίδρυμα. Ειδικότερα, μετά την υπογραφή της σύμβασης δανείου και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη των προθεσμιών που τίθενται στην Επιχειρησιακή Συμφωνία, το πιστωτικό ίδρυμα αποστέλλει αίτημα στην ΕΑΤ για την καταβολή του ποσού συγχρηματοδότησης, που αφορά το σύνολο του δανείου. Η ΕΑΤ εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του εν λόγω αιτήματος υποχρεούται να καταβάλει το ως άνω ποσό στον Λογαριασμό Κεφαλαίων και το πιστωτικό ίδρυμα εντός μιας εργάσιμης ημέρας από τη λήψη του ποσού οφείλει να προβεί στην εκταμίευσή του στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

  Η απόδοση των επιδοτούμενων τόκων στις περιπτώσεις τρίτεκνων ή πολύτεκνων δανειοληπτών γίνεται απολογιστικά από την ΕΑΤ στο πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη μεταξύ τους Επιχειρησιακή Συμφωνία.

  Τα έσοδα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του Προγράμματος καθώς και η διαχείριση και η επιστροφή αυτών από τα πιστωτικά ιδρύματα στην ΕΑΤ και κατ’ επέκταση από την ΕΑΤ στη ΔΥΠΑ καθορίζονται και εξειδικεύονται κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις τους στη Συμφωνία Χρηματοδότησης. Στην ίδια συμφωνία καθορίζεται η Πολιτική Εξόδου και οι Κανόνες Εκκαθάρισης.

  Συνέπειες και διαχείριση του δανείου σε περίπτωση υπερημερίας ως προς την αποπληρωμή του

  Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της οφειλόμενης δόσης του δανείου, εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με το συμφωνημένο πρόγραμμα καταβολών, το πιστωτικό ίδρυμα επιχειρεί αρχικώς να απευθύνει προς το δανειολήπτη επικοινωνία συμβουλευτικού χαρακτήρα και στη συνέχεια, εάν η καθυστέρηση καταβολής υπερβεί τις 30 ημερολογιακές ημέρες, αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση, ενώ σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του δανειολήπτη, το πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει στον χαρακτηρισμό του ως μη συνεργάσιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας και σύμφωνα με την πολιτική που εφαρμόζει.

  Μετά τη συμπλήρωση 90 ημερών συνεχούς υπερημερίας ως προς την καταβολή ληξιπρόθεσμης δόσης, το πιστωτικό ίδρυμα καταγγέλλει τη σύμβαση και προβαίνει στην είσπραξη του συνόλου του δανείου, σύμφωνα με τη σύμβαση και τις εσωτερικές του διαδικασίες. Η προθεσμία αυτή δύναται να επιμηκυνθεί σε περίπτωση ανάγκης συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος με τον Κώδικα Δεοντολογίας. Σε κάθε περίπτωση το πιστωτικό ίδρυμα θα εκκινεί τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας έγκαιρα ώστε να είναι σε θέση να καταγγείλει τη σύμβαση μετά τη συμπλήρωση 90 ημερών συνεχούς υπερημερίας.

  Σε κάθε περίπτωση, ενέργειες όχλησης γίνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ενώ επαφίεται στον δανειολήπτη να ανταποκριθεί μέσω πληρωμής του ληξιπρόθεσμου ποσού ή ρύθμισης βάσει της πιστωτικής πολιτικής του πιστωτικού ιδρύματος. Ο δανειολήπτης μπορεί να προβεί σε ρύθμιση της οφειλής του, ακολουθώντας την πολιτική του πιστωτικού ιδρύματος, υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε επαύξηση ποσοτικά ή χρονικά της χρηματοδοτικής ευθύνης και απαίτησης του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κεφαλαιοποίηση τόκων ή τόκων υπερημερίας.

  Πέραν των ανωτέρω, εφόσον πρόκειται για δανειολήπτη που λαμβάνει παράλληλα επιδότηση επιτοκίου, λόγω της ιδιότητάς του ως γονέας τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, μετά το πέρας 90 ημερών συνεχούς υπερημερίας, η επιδότηση επιτοκίου διακόπτεται και επιβαρύνει πλέον τον ίδιο. Εάν ο δανειολήπτης αποπληρώσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ή ενταχθεί σε κάποιου είδους ρύθμιση, η επιδότηση επιτοκίου δύναται να επανεκκινεί μετά από σχετική έγκριση της Επενδυτικής Επιτροπής του Προγράμματος. Το δάνειο επιβαρύνεται με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας για το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει.

  Το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα έχει την ευθύνη ανάκτησης του οφειλόμενου ποσού από τον δανειολήπτη και προβαίνει σε ενέργειες ανάκτησης με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακολουθώντας και τη συνήθη πολιτική του επί αυτών των ζητημάτων.

  Η ΕΑΤ λαμβάνει από κάθε ανάκτηση ληξιπρόθεσμων ποσών σύμφωνα με τις δανειακές τους συμβάσεις το ποσό που ανταποκρίνεται στο κεφάλαιο του δανείου και στο επιτόκιο υπερημερίας αυτού. Το πιστωτικό ίδρυμα έχει την ευθύνη να καταβάλει οποιοδήποτε τέτοιο ποσό στην ΕΑΤ, σύμφωνα με τους όρους της επιχειρησιακής συμφωνίας. Αντίστοιχα, η ΕΑΤ έχει υποχρέωση να επιδείξει κάθε δυνατή επιμέλεια για την ανάκτηση αυτών των ποσών και την τελική απόδοσή τους στη ΔΥΠΑ, η οποία γίνεται σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

  Πηγήcapital.gr

  spot_img  Παρόμοια αρθρα

  Τα 6 «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ με επιχορήγηση έως 16.800 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας

  Η ΔΥΠΑ ενημερώνει ότι αυτό το χρονικό διάστημα υλοποιούνται 5 προγράμματα επιδότησης της εργασίας...

  ΛΑΡΚΟ: Σε προγράμματα απασχόλησης οι εργαζόμενοι – Έληξαν στις 12 Μαΐου οι συμβάσεις τους

  Δεύτερη επαγγελματική ευκαιρία στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ οι συμβάσεις των οποίων λήγουν στις 12 Μαΐου παρέχει...

  Συνάντηση εργασίας Μαρίας Αντωνίου με τον διοικητή της ΔΥΠΑ

  Συνάντηση εργασίας με το Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Σπύρο Πρωτοψάλτη πραγματοποίησε στην...

  Προσεχώς νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με voucher 400 ευρώ

  Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με voucher 400 ευρώ Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews θα αφορά την κατάρτιση 25.000...

  Διαβάστε ακόμη

  ΔΕΗ blue – Visa: Νέα συνεργασία με σημαντικά προνόμια για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων

  ΔΕΗ blue – Visa: Νέα συνεργασία με σημαντικά προνόμια για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων Επιστροφή με άμεση πίστωση...

  Τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»: Μέχρι τις 26 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων από τους κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος

  Σε συνέχεια των μέτρων για τη μείωση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, που...

  Πώς πληρώνουμε ακριβότερα τα προϊόντα των πολυεθνικών στην Ελλάδα – Τα “κόλπα” για να ανεβάζουν τις τιμές

  Η επιστολή Μητσοτάκη εστάλη στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το βασικό αίτημα δεν...

  Φορολογικές δηλώσεις: Πώς θα γλιτώσετε από άδικους φόρους στα ακίνητα

  Οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν το 2023 ενοίκια από εκμίσθωση κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, όσοι παραχώρησαν δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία...