Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
10.4 C
Kastoria

  Πώς θα αξιολογηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι – Tι προβλέπει ο νέος νόμος Βορίδη

  Πράσινο φως για την εφαρμογή της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων –από την 1η Ιανουαρίου 2023- με βάση το νέο καθεστώς.

  spot_img
  spot_img

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Πράσινο φως για την εφαρμογή της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων – από την 1η Ιανουαρίου 2023 – με βάση το νέο καθεστώς το οποίο προβλέπει νομοσχέδιο που πέρασε η κυβέρνηση φέτος τον Ιούνιο.

  Και αυτό γιατί πήρε ΦΕΚ, την περασμένη εβδομάδα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κου Μάκη Βορίδη, η οποία αφορά στον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων για τη διενέργεια της αξιολόγησης, του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής τους, του ακριβούς τρόπου και χρόνου διενέργειας των υποχρεωτικών συζητήσεων και των θεματικών πεδίων υψηλής απόδοσης.

  Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αξιολόγησης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων έχουν συνταχθεί έντυπα “Επίτευξης Στόχων Προϊσταμένου”, “Αποτύπωσης Δεξιοτήτων Προϊσταμένου”, “Σφυγμού Ομάδας” και “Ενιαίου Σφυγμού Ομάδας”, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της “Έκθεσης Αξιολόγησης Προϊσταμένου”.

  Παράλληλα, για την αξιολόγηση των υπαλλήλων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων έχει προβλεφθεί έντυπο “Αποτύπωσης Δεξιοτήτων Υπαλλήλου” το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της “Έκθεσης Αξιολόγησης Υπαλλήλου”.

  Επιπλέον, τόσο για τους προϊσταμένους όσο και για τους υπαλλήλους προβλέπεται, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η συμπλήρωση του εντύπου “Σχεδίου Ανάπτυξης” στο οποίο αποτυπώνονται οι δράσεις τις οποίες οφείλει να ακολουθήσει ο αξιολογούμενος προκειμένου να αναπτύξει και να βελτιώσει τις δεξιότητές του, σύμφωνα με την κρίση του αξιολογητή του και με γνώμονα τον ρόλο του στην ομάδα.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι το αναμορφωμένο σύστημα αξιολόγησης εφαρμόζεται, για πρώτη φορά, σε πραγματικό χρόνο και καθόλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς και υλοποιείται σε τρία δυναμικά στάδια.

  Τέλος, επίσης για πρώτη φορά, εξειδικεύονται, με βάση τους τομείς Δημόσιας Πολιτικής, τα Θεματικά Πεδία Υψηλής Απόδοσης στα οποία δύναται να κριθεί ως εξαιρετική η απόδοση του αξιολογούμενου υπαλλήλου. Σε αυτή την περίπτωση ο αξιολογητής είναι υποχρεωμένος να καταγράψει στην έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλου τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν αυτό το γεγονός.

  Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται πιο συγκεκριμένα:

  α) ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων επίτευξης στόχων προϊσταμένου, αποτύπωσης δεξιοτήτων προϊσταμένου, σφυγμού ομάδας, ενιαίου σφυγμού ομάδας, αποτύπωσης δεξιοτήτων υπαλλήλου και του Σχεδίου Ανάπτυξης, ο τύπος της έκθεσης αξιολόγησης προϊσταμένου και της έκθεσης αξιολόγησης υπαλλήλου,

  β) η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αυτών,

  γ) ο ακριβής τρόπος

  Για την αξιολόγηση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής συντάσσονται τα έντυπα “Επίτευξης Στόχων Προϊσταμένου”, “Αποτύπωσης Δεξιοτήτων Προϊσταμένου”, “Σφυγμού Ομάδας” και “Ενιαίου Σφυγμού Ομάδας”, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της “Έκθεσης Αξιολόγησης Προϊσταμένου”.

  Για την αξιολόγηση των υπαλλήλων των κατηγοριών/ εκπαιδευτικών βαθμίδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου συντάσσεται το έντυπο “Αποτύπωσης Δεξιοτήτων Υπαλλήλου” το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της “Έκθεσης Αξιολόγησης Υπαλλήλου”.

  Για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων αλλά και τους υπαλλήλους των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου συντάσσεται, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το έντυπο “Σχεδίου Ανάπτυξης”.

  Στο έντυπο επίτευξης στόχων προϊσταμένου αξιολογείται ο βαθμός υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί στην οργανική μονάδα της οποίας προΐσταται ο αξιολογούμενος προϊστάμενος.

  Στο πρώτο μέρος του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία του αξιολογούμενου, όπως αυτά αντλούνται από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και επιβεβαιώνονται από την οικεία μονάδα προσωπικού ή διοικητικού.

  Στο δεύτερο μέρος του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία επίτευξης στόχων προϊσταμένου.

  Στο έντυπο αποτύπωσης δεξιοτήτων προϊσταμένου αξιολογείται το επίπεδο δεξιοτήτων του αξιολογούμενου προϊσταμένου.

  Στο πρώτο μέρος του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία του αξιολογούμενου, όπως αυτά αντλούνται από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και επιβεβαιώνονται από την οικεία μονάδα προσωπικού ή διοικητικού.

  Στο δεύτερο μέρος του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία αποτύπωσης δεξιοτήτων προϊσταμένου.

  Στο έντυπο σφυγμού ομάδας αποτυπώνεται η γνώμη των άμεσα ιεραρχικά υφισταμένων αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης της οργανικής μονάδας, καθώς και τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της. Η αποτύπωση του σφυγμού ομάδας συντελείται με την απάντηση 9 ερωτήσεων αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της οργανικής μονάδας, τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της, καθώς και κάθε θέμα, που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με την εργασιακή καθημερινότητά της.

  Μέσα από τις ερωτήσεις αυτές αξιολογείται, από τους άμεσα ιεραρχικά υφισταμένους του αξιολογούμενου προϊσταμένου, το επίπεδο δεξιοτήτων που κατέχει ο προϊστάμενος με βάση το περιεχόμενο του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων.

  Στο πρώτο μέρος του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία του προϊσταμένου της οργανικής μονάδας, όπως αυτά αντλούνται από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και επιβεβαιώνονται από την οικεία μονάδα προσωπικού ή διοικητικού.

  Στο δεύτερο μέρος του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία αποτύπωσης σφυγμού ομάδας.

  Στο ενιαίο έντυπο σφυγμού ομάδας αποτυπώνεται συνολικά η γνώμη των άμεσα ιεραρχικά υφισταμένων αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης της οργανικής μονάδας, καθώς και τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της. Η ενιαία αποτύπωση του σφυγμού ομάδας συντελείται με τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας των επιμέρους ερωτήσεων που καλείται να συμπληρώσει ο κάθε άμεσα ιεραρχικά υφιστάμενος στο έντυπο σφυγμού ομάδας. Αρμόδια για τη συμπλήρωση του ενιαίου εντύπου σφυγμού ομάδας είναι η οικεία μονάδα προσωπικού ή διοικητικού.

  Στο πρώτο μέρος του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία του προϊσταμένου της οργανικής μονάδας, όπως αυτά αντλούνται από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και επιβεβαιώνονται από την οικεία μονάδα προσωπικού ή διοικητικού.

  Στο δεύτερο μέρος του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία αποτύπωσης σφυγμού ομάδας.

  Η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται και συμπληρώνεται σύμφωνα με τα έντυπα επίτευξης στόχων προϊσταμένου, αποτύπωσης δεξιοτήτων προϊσταμένου καθώς και το ενιαίο έντυπο σφυγμού ομάδας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης.

  Η συνολική βαθμολογία του αξιολογούμενου προϊσταμένου, η οποία προκύπτει ως το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας της επίτευξης στόχων (50%), της αποτύπωσης δεξιοτήτων προϊσταμένου (40%) και του σφυγμού ομάδας (10%).

  Στο έντυπο αποτύπωσης δεξιοτήτων υπαλλήλου αξιολογείται το επίπεδο δεξιοτήτων του αξιολογούμενου υπαλλήλου.

  Στο δεύτερο μέρος του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία εντύπου αποτύπωσης δεξιοτήτων .

  Η έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλου συντάσσεται και συμπληρώνεται σύμφωνα με το έντυπο αποτύπωσης δεξιοτήτων.

  Στο έντυπο Σχεδίου Ανάπτυξης αποτυπώνεται το σύνολο των δράσεων που κρίνονται ως κατάλληλες, προκειμένου να αναπτυχθούν οι δεξιότητες του αξιολογούμενου, οι οποίες, κατά την κρίση του αξιολογητή του και με γνώμονα το ρόλο του στην ομάδα, επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση.

  Ο χρόνος

  Τα έντυπα που συντάσσονται για την αξιολόγηση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων και των υπαλλήλων υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

  Τα έντυπα για την αξιολόγηση των προϊσταμένων συντάσσονται και υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, το οποίο συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, σε 3 διαδοχικά στάδια με υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλους τους εμπλεκόμενους, ως εξής:

  -Κατά το πρώτο στάδιο που πραγματοποιείται τον μήνα Ιανουάριο ο αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση για προγραμματισμό των εργασιών του έτους, με περιεχόμενο τον καθορισμό των στόχων της οικείας οργανικής μονάδας για το έτος αναφοράς, τις προσδοκίες του αξιολογούμενου και του αξιολογητή για το έτος αναφοράς και το Σχέδιο Ανάπτυξης του αξιολογούμενου που πρόκειται να υλοποιηθεί εντός του έτους αναφοράς. Κατόπιν της συζήτησης, ο αξιολογητής του προϊσταμένου συμπληρώνει και υποβάλει το έντυπο “Επίτευξης Στόχων Προϊσταμένου” και επικαιροποιεί και οριστικοποιεί σε συνεργασία και συμφωνία με τον αξιολογούμενο το έντυπο “Σχεδίου Ανάπτυξης”, που πρόκειται να υλοποιηθεί εντός του έτους αναφοράς. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, ο αξιολογητής αποφασίζει σχετικά.

  Κατά το δεύτερο στάδιο, που πραγματοποιείται τον μήνα Μάιο, ο αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση επισκόπησης προόδου για το χρονικό διάστημα από την έναρξη του έτους αναφοράς μέχρι τη διενέργεια της εν λόγω συζήτησης, με περιεχόμενο την πορεία υλοποίησης και τον βαθμό επίτευξης των ορισθέντων, στόχων, καθώς και το ενδεχόμενο αναθεώρησης αυτών, το επίπεδο των δεξιοτήτων του, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με τις δράσεις του υπό υλοποίηση Σχεδίου Ανάπτυξης και την εν γένει λειτουργία της οργανικής μονάδας, ιδίως αναφορικά με τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της. Κατόπιν της συζήτησης, ο αξιολογητής του προϊσταμένου, σε συνεργασία και συμφωνία με τον αξιολογούμενο, δύναται να επικαιροποιήσει και να υποβάλει το έντυπο “Επίτευξης Στόχων Προϊσταμένου”, εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη αναθεώρησης των προς αξιολόγηση στόχων και/ή το έντυπο “Σχεδίου Ανάπτυξης”, εφόσον απαιτείται από την πορεία υλοποίησής του. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, ο αξιολογητής αποφασίζει σχετικά.

  – Κατά το τρίτο στάδιο, που πραγματοποιείται τον μήνα Δεκέμβριο, οι άμεσα ιεραρχικά υφιστάμενοι του αξιολογούμενου προϊσταμένου συμπληρώνουν και υποβάλουν το έντυπο σφυγμού ομάδας για το έτος αναφοράς. Η συμπλήρωση και υποβολή του εν λόγω εντύπου είναι υποχρεωτική και επώνυμη. Ακολούθως, ο αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση που αφορά στη συνολική αξιολόγηση της απόδοσής του για το έτος αναφοράς, με περιεχόμενο το βαθμό επίτευξης των ορισθέντων στόχων, όπως αυτοί έχουν πιθανώς αναθεωρηθεί, το επίπεδο των δεξιοτήτων του αξιολογούμενου, λαμβανομένης υπόψη της υλοποίησης των δράσεων του Σχεδίου Ανάπτυξης και τα συμπεράσματα σχετικά με την εν γένει λειτουργία της οργανικής μονάδας της οποίας προΐσταται, ιδίως αναφορικά με τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της, όπως προκύπτουν από το “Ενιαίο έντυπο Σφυγμού Ομάδας”. Κατόπιν της συζήτησης, ο αξιολογητής του προϊσταμένου συμπληρώνει και υποβάλει το έντυπο “Επίτευξης Στόχων Προϊσταμένου”, το έντυπο “Αποτύπωσης Δεξιοτήτων Προϊσταμένου”, την “Έκθεση Αξιολόγησης Προϊσταμένου” και το έντυπο “Σχεδίου Ανάπτυξης” που πρόκειται να υλοποιηθεί το επόμενο έτος αναφοράς.

  Πηγήcapital.gr

  spot_img  Παρόμοια αρθρα

  «Ποδαρικό» με αυξήσεις για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους κάνει το ’24

  Οι αυξημένες αποδοχές για τον Ιανουάριο, αφορούν εκτός των άλλων 630.000 δημόσιους υπαλλήλους -...

  Δημόσιο: Αυτοί είναι οι «πρωταθλητές» στις αυξήσεις 2023-2024 – Κέρδη 1 ή 2 μισθούς και άνω (πίνακες)

  Νεοδιόριστοι χαμηλόμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και όσοι υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο, είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι των μέτρων...

  Κωστής Χατζηδάκης: Μέση αύξηση 1.292 ευρώ για τους μισθούς στο Δημόσιο το 2024

  Ονομαστικές αυξήσεις έως και 10% ή μέχρι και ένα μισθό επιπλέον, φέρνει το 2024 για τους...

  Σημαντική αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων

  Σημαντική αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 15% προκαλεί η πρόσφατη αύξηση του...

  Διαβάστε ακόμη

  Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου – Συγκλονιστικές μαρτυρίες μιας δίχως έλεος σφαγής

  Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου – Συγκλονιστικές μαρτυρίες μιας δίχως έλεος σφαγής Το σχέδιο...

  Η Ευρωπαϊκή καταδίκη του “κράτους δικαίου” της Ελλάδας (του Νίκου Ρίζου)

  Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισμα, που κατέθεσαν από...

  Έρχεται μίνι κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες – Με τι καιρό θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

  Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης - Πού θα σημειωθούν χιονοπτώσεις - Στους...

  Γιατί φοράμε Μάρτη σήμερα – Τι συμβολίζει και από πού προέρχεται το έθιμο

  Την πρώτη μέρα του Μαρτίου συνηθίζουμε να φτιάχνουμε και να φοράμε το γνωστό «μαρτάκι». Πρόκειται για ένα πολύ...